У Бе­о­гра­ду за­вршен је­дан од нај­јачих опен тур­ни­ра у Евро­пи

Спу­ште­на је за­ве­са на је­дан од нај­ја­чих опен тур­ни­ра у Евро­пи ове го­ди­не – „Ср­би­ја опен 2021“.
Тро­ји­ца пр­во­пла­си­ра­них са Ма­ри­ја­ном Стри­че­ви­ћем (ле­во) и Дра­га­ном Ла­зи­ћем (де­сно)
Фото: Тро­ји­ца пр­во­пла­си­ра­них са Ма­ри­ја­ном Стри­че­ви­ћем (ле­во) и Дра­га­ном Ла­зи­ћем (де­сно)

Се­дам на­пор­них так­ми­чар­ских да­на, уз уче­шће 289 так­ми­ча­ра у Ма­стерс и још 194 ша­хи­ста у Ама­тер­ској сек­ци­ји, пред­ста­вља­ло је пра­ви иза­зов за ор­га­ни­за­ци­о­ни тим, али су, на ра­дост свих уче­сни­ка и број­них го­сти­ју, за­до­во­ље­ни и нај­ви­ши европ­ски стан­дар­ди. Тур­нир је одр­жан у пре­ле­пој, ком­фор­ној са­ли хо­те­ла „Ме­тро­пол Па­лас“, уз пре­нос пар­ти­ја ужи­во са пр­вих 30 сто­ло­ва.

Нај­о­збиљ­ни­ји пре­тен­дент на по­бед­нич­ко по­сто­ље сре­ди­ном тур­ни­ра – сим­па­тич­ни омла­ди­нац из Ин­ди­је, ве­ле­мај­стор Ни­хал Са­рин, ус­пео је и да га се до­мог­не! Ин­диј­ско „чу­до од де­те­та“, ко­је је пре­кју­че на­пу­ни­ло тек 17 го­ди­на, по­но­сни је по­бед­ник „Ср­би­ја опе­на 2021“. Са осво­је­них 7,5 по­е­на, чи­сто и увер­љи­во три­јум­фо­вао је на тур­ни­ру, а по­бе­ду по­твр­дио ре­ми­јем у по­след­њем ко­лу цр­ним фи­гу­ра­ма про­тив глав­ног фа­во­ри­та, ру­ског ве­ле­мај­сто­ра Вла­ди­ми­ра Фе­до­се­је­ва. Ка­ко су ин­диј­ски ме­ди­ји од­мах из­ра­чу­на­ли, Са­рин је на реј­тинг ли­сти ужи­во већ из­над 2650 по­е­на, чи­ме је ушао у гор­њи дом свет­ског ша­ха. У ин­тер­вјуу за ме­диј­ског спон­зо­ра Ша­хов­ског са­ве­за Ср­би­је, пор­тал „Ало“ из­ја­вио је:

– Пре­за­до­во­љан сам на­сту­пом на „Ср­би­ја опе­ну“. Кон­ку­рен­ци­ја је би­ла за­и­ста ја­ка, али сам ус­пео да оста­нем при­бран у од­лу­чу­ју­ћим мо­мен­ти­ма, што ме је на кра­ју до­ве­ло до ти­ту­ле. Све по­хва­ле за ор­га­ни­за­ци­ју тур­ни­ра, све је би­ло сјај­но. Вра­ти­ћу се на­ред­не го­ди­не да бра­ним ти­ту­лу, си­гу­ран сам у то – на­гла­сио је шам­пион.

На де­о­би дру­гог ме­ста са по се­дам по­е­на на­шла су се де­ве­то­ри­ца ша­хи­ста, а до­дат­ни кри­те­ри­ју­ми су пре­су­ди­ли да дру­го ме­сто при­пад­не ве­ле­мај­сто­ру Ма­ну­е­лу Пе­тро­сја­ну из Јер­ме­ни­је, док је тре­ћи био већ по­ме­ну­ти ру­ски ве­ле­мај­стор Вла­ди­мир Фе­до­се­јев. Пред­став­ни­ци Ср­би­је су, на жа­лост, „по­то­ну­ли“ на та­бе­ли на са­мом кра­ју тур­ни­ра. Нај­у­спе­шни­ји је био мла­ди ФИ­ДЕ мај­стор Вук Да­мја­но­вић са 6,5 по­е­на и по­бе­дом кон­ту­ма­ци­јом у по­след­њем ко­лу, што га је за­ма­ло спре­чи­ло да осво­ји бал за ин­тер­мај­сто­ра. Ипак, на­кон кон­сул­та­ци­је ФИ­ДЕ пра­вил­ни­ка, по­твр­ђе­но је да је Да­мја­но­вић осво­јио бал за ин­тер­мај­сто­ра од осам ко­ла. Ње­му ће ти­ту­ла би­ти при­зна­та ка­да ис­пу­ни по­тре­бан број нор­ми и са 26 пар­ти­ја (уме­сто уоби­ча­је­них 27).

По 6,5 по­е­на су, од на­ших, још има­ли и ве­ле­мај­сто­ри Ми­лош Пе­ру­но­вић и Ни­ко­ла Не­сто­ро­вић, док је је­ди­ни по­раз ве­ле­мај­сто­ра и ак­ту­ел­ног шам­пи­о­на Ср­би­је Алек­сан­дра Ин­ђи­ћа у по­след­њем ко­лу и пад на 25. ме­сто на та­бе­ли по­ка­зао сву су­ро­вост ја­ких и ма­сов­них тур­ни­ра. И по­ред по­ра­за у по­след­њем ко­лу, жен­ски ин­тер­мај­стор Ти­ја­на Бла­го­је­вић је са 4,5 по­е­на би­ла на­ша нај­у­спе­шни­ја да­ма, а укуп­но нај­у­спе­шни­ја ша­хист­ки­ња на тур­ни­ру би­ла је Гер­га­на Пеј­че­ва, ФИ­ДЕ мај­стор из Бу­гар­ске, са осво­је­них пет по­е­на. Осво­је­но је и мно­го нор­ми за ме­ђу­на­род­не ти­ту­ле, што све­до­чи о ве­ли­кој бор­бе­но­сти мла­дих игра­ча на тур­ни­ру.

У ама­тер­ској сек­ци­ји по­бе­дио је 13-го­ди­шњи Ка­зах­ста­нац Да­ни­јал Са­пе­нов са сјај­них осам по­е­на. Од пред­став­ни­ка Ср­би­је на­гра­де су осво­ји­ли че­твр­то­пла­си­ра­ни Ми­лош Кр­стић и де­ве­то­пла­си­ра­ни Ми­ро­слав Си­мо­но­вић, обо­ји­ца са по се­дам по­е­на. Тре­ба ис­та­ћи уче­шће го­ста Ша­хов­ског са­ве­за Ср­би­је са Ко­со­ва и Ме­то­хи­је Ми­о­дра­га Кру­пља­ни­на, ко­ји је као не­реј­тин­го­ва­ни играч осво­јио од­лич­них шест по­е­на, спе­ци­јал­ну на­гра­ду и при­лич­но до­бар реј­тинг.

Ива Узелац

EUR/RSD 117.5685
Најновије вести