Аркус лига рукометашица: Но­во­са­ђан­ке без по’ му­ке

Пре­ма оче­ки­ва­њу, ру­ко­ме­та­ши­це Вој­во­ди­не ни­су има­ле те­жак за­да­так у 21. ко­лу Ар­кус ли­ге про­тив го­шћи из Бе­о­гра­да, еки­пе ко­је су још пре овог су­сре­та из­гу­би­ле елит­ни ста­тус.
ЖРК Вој­во­ди­на/Николина Кораћ
Фото: ЖРК Вој­во­ди­на/Николина Кораћ

Пр­ви пут да је пу­бли­ка мо­гла ре­лак­си­ра­но да по­сма­тра сво­је љу­би­ми­це, а тре­не­ри оба са­ста­ва да ко­ри­сте све рас­по­ло­жи­ве игра­чи­це.

Го­шће пред­во­ђе­не Ањом Бе­лић и гол­ман­ком Жа­кли­ном Мир­ко­вић пру­жи­ле су до­сто­јан от­пор ком­би­но­ва­ном са­ста­ву Вој­во­ди­не. Но­во­са­ђан­ке су има­ле на го­лу рас­по­ло­же­ну Не­ве­ну Ра­дој­чић, Ана Ла­зић је кре­и­ра­ла на­пад из ко­га су Ла­на Ми­ја­ји­ло­вић, Ни­ко­ли­на Ко­раћ и Ми­ла Ча­у­ше­вић "ре­ше­та­ле" мре­жу Бе­о­гра­ђан­ки.

Сте­че­них пет го­ло­ва пред­но­сти сре­ди­ном пр­вог по­лу­вре­ме­на Но­во­са­ђан­ке су одр­жа­ва­ле на од­ла­ску на од­мор, да би у на­став­ку иза­бра­ни­це Ра­да­на Ров­ча­ни­на по­ди­за­ле вођ­ство до де­сет го­ло­ва (25:15, 30. ми­нут) и он­да "ста­ле на лоп­ту". Го­шће из Бе­о­гра­да ус­пе­ле су да пре­по­ло­ве за­о­ста­так да би до­ма­ће пре­ко Ни­ко­ли­не Ко­раћ у фи­ни­шу по­но­во сте­кле озбиљни­ју пред­ност, не­до­сти­жну за Бе­о­гра­ђан­ке.

Вој­во­ди­на - Бе­о­град 36:27 (19:14)

НО­ВИ САД: СЦ Сла­на ба­ра, гле­да­ла­ца 100, су­ди­је: Ман­дић (Пе­тро­ва­ра­дин), Ко­ва­чић (Ве­тер­ник). Сед­мер­ци: Вој­во­ди­на 3 (2), Бе­о­град 10 (6), ис­кqу­че­wа: Вој­во­ди­на 14, Бе­о­град 16 ми­ну­та.

ВОЈ­ВО­ДИ­НА: Ра­ич, Ча­у­ше­вић 9 (2), Жар­ко­вић, Ло­врић 4, Ча­бар­ка­па, Ла­зић 3, Иво­ше­вић, То­до­ров­ски, Ве­лич­ко­вић 4, Ми­ја­ји­ло­вић 7, Ра­до­ји­чић (13 од­бра­на и 2 сед­мер­ца), Бо­шњак, За­фи­ро­вић, Ба­хун, Ко­раћ 8, Узе­лац 1.

БЕ­О­ГРАД: Мир­ко­вић (5 од­бра­на), Ми­ли­во­је­вић 3, Дроб­ња­ко­вић 5 (1), Ви­до­је­вић, Бе­лић 7, Д. Ми­тро­вић, Ла­за­ре­вић 4, Бо­жи­но­вић 6 (3), Са­бо 1 (1), Но­ва­ков, А. Ми­тро­вић 1 (1), Јан­ко­вић, Алек­сић, Прем, Сто­јиљко­вић (2 од­бра­не), Ла­бан (1 од­бра­на).

Ј. Га­лић

EUR/RSD 117.4437
Најновије вести