Војводина и Спартак ремизирали на „Карађорђу“

Ус­пе­ли су фуд­ба­ле­ри Спар­та­ка да осво­је за њих ве­ли­ки бод у Но­вом Са­ду, чи­ме су обез­бе­ди­ли ми­ран сан пред дуел по­след­њег ко­ла с еки­пом Ра­да на свом ста­ди­о­ну.
vojvodina spartak
Фото: Мом­чи­ло Мр­ка­ић (нај­ви­ши у ско­ку) до­нео је бод Во­ши­ном ти­му, фото: Дневник (Ф. Ба­кић)

Од­мах на по­чет­ку утак­ми­це Су­бо­ти­ча­ни су за­пре­ти­ли пре­ко Ла­за­ра Ту­фегyића, ко­ји, ипак, ни­је до­вољ­но сна­жно шу­ти­рао, па је Ни­ко­ла Си­мић ла­ко от­кло­нио опа­сност. Те­рен­ску ини­ци­ја­ти­ву имао је гост, лоп­та је че­шће би­ла код ње­го­вих игра­ча и, као плод та­кве игре, тим тре­не­ра Вла­ди­ми­ра Бу­а­ча ус­пео је у 13. ми­ну­ту да стиг­ну до вођ­ства. Фур­ту­ла је од­лич­но про­и­грао агил­ног Ту­фегyића ко­ји је ле­по из­бе­гао оф­сајд по­зи­ци­ју, пре­ва­рио не­ког из од­бра­не Во­ше и по­го­дио де­сни до­њи угао го­ла до­ма­ћи­на.

Ни­су Но­во­са­ђа­ни ус­пе­ли да од­го­во­ре, али ни да из­ве­ду кон­крет­ни­ју ак­ци­ју, па су, очи­глед­но ве­о­ма мо­ти­ви­са­ни „пла­ви го­лу­бо­ви“, кон­тро­ли­са­ли зби­ва­ња на те­ре­ну. Не­до­ста­ја­ла је цр­ве­но-бе­ли­ма теч­ни­ја и пре­ци­зни­ја игра, што је за по­сле­ди­цу има­ло ве­ли­ки број гре­ша­ка и не­пре­ци­зних па­со­ва. У 38. ми­ну­ту за­бе­ле­жи­ли смо ле­пу ак­ци­ју го­сти­ју, лоп­та је сти­гла по­но­во до рас­по­ло­же­ног Ту­фегyића, али ње­гов но­ви шут ка го­лу, Ни­ко­ла Си­мић ла­ко је укро­тио.


Ми­нут ћу­та­ња

Пред по­че­так утак­ми­це у Но­вом Са­ду, при­сут­ни на ста­ди­о­ну „Ка­ра­ђор­ђе“ ода­ли су ми­ну­том ћу­та­ња по­след­њу по­част Ми­ла­ну Ко­са­но­ви­ћу, спорт­ском ди­рек­то­ру Вој­во­ди­не, ко­ји је у че­твр­так пре­ми­нуо у 50. го­ди­ни од по­сле­ди­ца иза­зва­них ко­ро­на ви­ру­сом.

Фото: Дневник (Ф. Бакић)
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Ко­ме­мо­ра­ци­ја по­вом смр­ти Ми­ла­на Ко­са­но­ви­ћа, као и са­хра­на, одр­жа­ће се у по­не­де­љак, 17. ма­ја. Ко­ме­мо­ра­тив­ни скуп би­ће у Фуд­бал­ском цен­тру „Ву­ја­дин Бо­шков“ у Ве­тер­ни­ку, с по­чет­ком у 10.30 ча­со­ва, а по­след­њи ис­пра­ћај усле­ди­ће на гро­бљу на Тран­џа­мен­ту у Пе­тро­ва­ра­ди­ну, у 13 ча­со­ва.


Не­што отре­си­ти­је ушао је до­ма­ћин у на­ста­вак, го­сти са се­ве­ра Бач­ке де­ло­ва­ли су по­ву­че­ни­ји и ја­сно уоч­љи­ва би­ла је њи­хо­ва ори­јен­та­ци­ја на по­ја­ча­ну од­бра­ну и то да из евен­ту­ал­них кон­три по­ку­ша­ју да до­ђу до не­ке но­ве при­ли­ке. У 58. ми­ну­ту ду­го се на шут на­ме­штао не­ка­да­шњи пр­во­ти­мац “Ста­ре да­ме” Ни­ко­ла Срећ­ко­вић, ус­пео је да упу­ти лоп­ту ка го­лу, али је гол­ман Си­мић био опре­зан.

У 70. ми­ну­ту кор­нер је из­вео Стој­ко­вић, нај­ви­ши у ско­ку пред го­лом Су­бо­ти­ча­на био је Мла­ден Де­ве­так, а по­сле ње­го­вог удар­ца гла­вом, лоп­та је по­го­ди­ла ста­ти­ву и од­бра­на Бу­а­че­вог ти­ма от­кло­ни­ла је опа­сност. Два ми­ну­та ка­сни­је, по­сле удар­ца Вељ­ка Си­ми­ћа, лоп­та је у ру­ку по­го­ди­ла Ја­пан­ца Ши­му­ру, пе­нал су тра­жи­ли цр­ве­но-бе­ли, али је су­ди­ја Ми­ла­но­вић  до­зво­лио да се игра на­ста­ви. Сте­као се ути­сак да је том при­ли­ком Вој­во­ди­на  би­ла оште­ће­на.

У 74. ми­ну­ту ле­по је по де­сном бо­ку про­био Ву­ка­ди­но­вић, упу­тио лоп­ту пред гол, а та­мо ју је Мом­чи­ло Мр­ка­ић пе­том про­сле­дио у мре­жу и из­јед­на­чио ре­зул­тат на 1:1. По­но­во су ова дво­ји­ца игра­ча ком­би­но­ва­ли и у 86. ми­ну­ту, али је овог пу­та ви­со­ки на­па­дач Но­во­са­ђа­на за де­лић се­кун­де за­ка­снио да по­стиг­не и дру­ги по­го­дак.

И. Лу­кић

Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Вој­во­ди­на Спар­так 1:1 (0:1)

НО­ВИ САД: Ста­дион „Ка­ра­ђор­ђе“, су­ди­ја: Ми­лош Ми­ла­но­вић (Ћу­при­ја). Стрел­ци: Мр­ка­ић у 74. за Вој­во­ди­ну, а Ту­фег­џић у 13. ми­ну­ту за Спар­так. Жу­ти кар­то­ни: То­пић, Стој­ко­вић, Мак­си­мо­вић, Ге­мо­вић (Вој­во­ди­на), а Дун­ђер­ски (Спар­так).

ВОЈ­ВО­ДИ­НА: Н. Си­мић 6,5, Ан­дрић - (Ђу­рић 6,5), Мак­си­мо­вић 6,5, Де­ве­так 7, Ђор­ђе­вић 6,5, Стој­ко­вић 7, То­пић 7, Ву­ка­ди­но­вић 7,5, В. Си­мић 7, Чо­вић 6,5 (Ге­мо­вић 7), Мр­ка­ић 7.

СПАР­ТАК: Дуј­мо­вић 6,5, Дун­ђер­ски 7, Те­ки­ја­шки 7, Иван­че­вић 6,5, Ви­до­вић 6,5 (од 75. Јо­вић -), Ши­му­ра 7, Ви­да­ко­вић 6,5 (од 82. Јо­ва­но­вић -), Срећ­ко­вић 7, Ту­фегyић 7,5, Би­је­ло­вић 7 (од 90. Шор­маз -), Фур­ту­ла 7 (од 75. Ђу­ра­со­вић -).

EUR/RSD 117.5653
Најновије вести