Кула: Дамјан Миљанић води општину, Милојичић на челу парламента

Да­мјан Ми­ља­нић из Срп­ске на­пред­не стран­ке иза­бран је за пред­сед­ни­ка оп­шти­не Ку­ла, на кон­сти­ту­тив­ној сед­ни­ци ло­кал­ног пар­ла­мен­та, док је до­не­дав­ни пред­сед­ник оп­шти­не и пред­сед­ник При­вре­ме­ног ор­га­на Ве­ли­бор Ми­ло­ји­чић и Ми­ља­ни­ћев пар­тиј­ски ко­ле­га иза­бран за пред­сед­ни­ка Скуп­шти­не Ку­ла.
 Kon­sti­tu­tiv­na sed­ni­ca lo­kal­nog par­la­men­ta u Ku­li Foto: Dnevnik.rs
Фото: Кон­сти­ту­тив­на сед­ни­ца ло­кал­ног пар­ла­мен­та у Ку­ли Фото:Дневник.рс

У но­вој оп­штин­ској вла­сти на­ла­зи­ће се пред­став­ни­ци Срп­ске на­пред­не стран­ке, Са­ве­за вој­во­ђан­ских ма­ђа­ра и Со­ци­јал­де­мо­крат­ске пар­ти­је Ср­би­је, стра­на­ка ко­је су чи­ни­ле по­бед­нич­ку ли­сту „Алек­сан­дар Ву­чић – за­то што во­ли­мо Ку­лу“ на ло­кал­ним из­бо­ри­ма 16. де­цем­бра 2019. го­ди­не осво­јив­ши 26 од укуп­но 37 од­бор­нич­ких ме­ста.

За Ми­ља­ни­ће­вог за­ме­ни­ка иза­бран је Ка­рољ Вал­ка (СВМ), док су за за­ме­ни­цу пред­сед­ни­ка и се­кре­та­ра ло­кал­ног пар­ла­мен­та иза­бра­ни на­пред­ња­ци Зо­ри­ца Дем­ко­вић и Ми­ло­рад Вук­сан.

У оп­штин­ском ве­ћу у но­вом ман­да­ту би­ће: Ми­лош Де­ли­ба­шић, Ду­шко Кон­чар, Јо­а­ким Нађ, Ми­ло­рад То­мић, сви из СНС, Ли­ви­ја Ко­зма из СВМ-а и, Сми­ља­на Ву­ке­лић, На­та­ша Ста­но­је­вић из СДПС-а.

Но­во­и­за­бра­ни пред­сед­ник кул­ске оп­шти­не Да­мјан Ми­ља­нић (46) за­вр­шио је два фа­кул­те­та – Фа­кул­тет тех­нич­ких на­у­ка у Но­вом Са­ду где је сте­као зва­ње ин­же­ње­ра елек­тро­тех­ни­ке  и ЕДУ­КОНС са зва­њем ди­пло­ми­ра­ног еко­но­ми­сте. На истом уни­вер­зи­те­ту ма­сте­ри­рао је у обла­сти ме­наџ­мен­та јав­не упра­ве. На но­ву финк­ци­ју до­ла­зи с ме­ста ди­рек­то­ра ЈКП „Ко­му­на­лац“, а на том ме­сту га је на­сле­дио од­бор­ник на­пред­ња­ка Мар­ко Пе­шић ко­ји је на кон­сти­ту­тив­ној сед­ни­ци под­нео остав­ку на од­бор­нич­ко ме­сто.

У из­ја­ви за „Днев­ник“ Ми­ља­нић на­во­ди да ће на че­лу оп­шти­не нај­ви­ше па­жње по­све­ти­ти ин­ве­сти­ра­њу у ко­му­нал­ну ин­фра­струк­ту­ру, ин­ду­стриј­ске зо­не, при­вла­че­ње ин­ве­сти­ци­ја и то­ва­ра­ње рад­них ме­ста и ства­ра­ње бо­љег ам­би­јен­та за жи­вот и оста­нак мла­дих у овој оп­шти­ни.

Фото: Конститутивна седница локалног парламента у Кули Фото: Дневник.рс

„Ово је био про­грам с ко­јим је на­ша ли­ста ишла у пред­из­бор­ној кам­па­њи и сјај­но је да је ту по­ли­ти­ку СНС на­род по­др­жао и да је из­бор­ни ре­зул­тат све бо­љи и бо­љи из из­бо­ре у из­бо­ре. Же­ли­мо да ула­же­мо у по­бољ­ша­ње пут­не мре­же, по­себ­но ка Вр­ба­су и Цр­вен­ки, при­пре­ми­мо про­јект­ну до­ку­мен­та­ци­ју за из­град­њу оби­ла­зни­це око Ку­ле, до­дат­но ко­му­нал­но опре­ма­ни­мо по­сто­је­ће и из­гра­ди­мо но­ву ин­ду­стриј­ску зо­ну пре­ма Цр­вен­ки“, ис­та­као је но­ви пред­сед­ник оп­шти­не.

Ми­ља­нић ис­ти­че да ће се ула­га­ти у објек­те кул­ту­ре, али зна­чај­на ула­га­ња на­ја­вљу­је у опре­ма­ње шко­ла на под­руч­ју оп­шти­не, јер је, осим опре­ма­ња ин­ду­стриј­ских зо­на, и обра­зо­ва­ње из­у­зет­но ва­жан адут за при­вла­че­ње ин­ве­сти­ци­ја у ту оп­шти­ну.

„Ин­ве­сти­то­ри ка­да до­ла­зе у оп­шти­ну је­дан од кључ­них фак­то­ра за из­бор сре­ди­не за ула­га­ње је по­сто­ја­ње сред­њих струч­них шко­ла и обра­зо­ва­не рад­не сна­ге. Же­ли­мо да за­др­жи­мо мла­де у оп­шти­ну, не са­мо кроз обра­зо­ва­ње већ и кроз по­ди­за­ње ка­вли­те­та дру­штев­ног жи­во­та у ме­сту“, по­ја­шња­ва Ми­ља­нић.

Фото: Конститутивна седница локалног парламента у Кули Фото: Дневник.рс

Ка­ко је ре­као, пр­ви по­сао ко­ји га оче­ку­је на ме­сту пред­сед­ни­ка оп­шти­не је са­ста­нак са пред­став­ни­ци­ма Упра­ве за ка­пи­тал­на ула­га­ња Вој­во­ди­не у ве­зи са ин­фра­струк­тур­ним опре­ма­њем Ин­ду­стриј­ске зо­не у Ку­ли, где је по­треб­на из­град­ња во­до­во­да и пу­та уну­тар са­ме зо­не.

У оп­штин­ском ве­ћу у но­вом ман­да­ту би­ће: Ми­лош Де­ли­ба­шић, Ду­шко Кон­чар, Јо­а­ким Нађ, Ми­ло­рад То­мић, сви из СНС, Ли­ви­ја Ко­зма из СВМ-а и, Сми­ља­на Ву­ке­лић, На­та­ша Ста­но­је­вић из СДПС-а.

За из­бор но­ве оп­штин­ске вла­сти гла­са­ло је 25 од­бор­ни­ка, док по­сла­ни­ци опо­зи­ци­је – Со­ци­ја­ли­стич­ка пар­ти­ја Ср­би­је са пет, ГГ „Кри­тич­на ма­са“ са че­ти­ри и По­крет об­но­ве кра­ље­ви­не Ср­би­је са два од­бор­ни­ка нај­ве­ро­ват­ни­је ни­су гла­са­ли за пред­ло­ге ве­ћи­не. Нај­ве­ро­ват­ни­је, јер се ру­ко­вод­ство скуп­шти­не и оп­шти­не би­ра­ло тај­ним гла­са­њем.

А. Са­ва­но­вић

EUR/RSD 117.1996
Најновије вести