Дунав осигурање продаје пословни простор у Јеврејској улици

Компанија „Дунав осигурање“ огласила је продају пословног простора од 274 квадратна метра у Јеврејској улици.
Dunav osiguranje, Dunav osiguranje
Фото: Дунав осигурање

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а д. o.

11000 Београд, Македонска бр. 4

О  Г  Л  А  Ш  А  В  А

ПРОДАЈУ  НЕПОКРЕТНОСТИ

Прикупљањем писаних понуда:

 

 

Локација

 

Адреса

 

Намена

 

Површина

Почетна цена ( рсд )

 

 

НОВИ САД

 

 

Јеврејска бр. 1

 

пословни простор

 

 

274 м2

 

 

31.177.440,41

 

 

 

Предмет продаје је непокретност –  послови простор који се налази у Новом Саду, у Јеврејској бр. 1, површине 274,00 м2, број улаза 1, евиденциони број 1, број посебног дела 3, на катастарској парцели број 257 КО Нови Сад II, уписан у Лист непокретности бр. 5906 КО Нови Сад II, као приватна својина са обимом удела 1/1.

              Непокретност се продаje у виђеном стању, без права на рекламацију, прикупљањем писаних понуда.

              Почетна продајна цена за непокретност је 31.177.440,41 динара.

              Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица, чија понуда стигне до  7. маја 2021. године.

              Понуда за куповину непокретности предаје се у писаном облику и потребно је да садржи следеће податке:

 

за ПРАВНА ЛИЦА:

  • назив и седиште
  • копију извода из регистра привредних субјеката
  • број рачуна
  • писмо са понудом потписано од лица овлашћеног за заступање

за ФИЗИЧКА ЛИЦА:

  • име и презиме
  • адресу пребивалишта
  • копију личне карте
  • контакт телефон
  • писмо са понудом

 

Отварање понуда извршиће Комисија Компаније након истека назначеног рока за њихово достављање.

Са изабраним понуђачем Компанија ће закључити Уговор о купопродаји, којим ће се ближе регулисати права и обавезе уговорних страна.

Све пореске обавезе, трошкове такси и овере купопродајног уговора, као и друге трошкове који проистекну, сноси купац.

Компанија задржава право да приликом разматрања понуда, ради доношења одлуке, поништи или обнови оглас или не изабере ниједног понуђача због неадекватне понуде или из других, по процени Компаније, оправданих разлога, о чему није у обавези да информише понуђаче.

Писaне понуде доставити препорученом пошиљком на адресу: Компанија „Дунав осигурање“' а. д. о, Београд, Македонска бр. 4, 11000 Београд, у затвореној коверти са назнаком:

„ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ  У НОВОМ САДУ – НЕ ОТВАРАТИ“'

Неблаговремене и неуредне понуде неће бити разматране.

            Сва додатна обавештења и термин за разгледање непокретности понуђачи могу тражити искључиво у писаном облику на и-мејл: dragana.krejovic@dunav.com

         

EUR/RSD 117.5749
Најновије вести