Четири километра обале, новосадско приобаље сигурно

Планирани радови којим би се Каменичка ада превела из брањеног у небрањено подручје не утичу на значајније повећање нивоа вода и не смањују постојећи степен заштите Новог Сада од великих вода Дунава, закључак је Студије хидротехничког уређења површинских и подземних вода на левој обали Дунава, коју је урадио Институт за водопривреду “Јарослав Черни”, а која је јуче представљена у ЈП “Урбанизам”.
с
Фото: Ф. Бакић

На основу прорачуна је констатовано да предвиђене измене неће имати негативан утицај на подземне воде на

Лиману, Телепу и Адицама, у смислу подизања нивоа и заводњавања терена.

 

Све оно што је према води и Дунавцу биће, наравно, јавна површина јер приватник не може да поседује обалу (Душан Миладиновић)

Студија је, иначе, рађена за потребе новог ГУП-а (Генералноог урбанистичгог плана), којим би шумско подручје Каменичке аде било промењено у површину под објектима, са спортским и културним садржајима, као и онима из области туризма и угоститељства. У суштини, нова студија, којом су анализирани подаци вода до Сланкамена, потврдила је претходну коју је урадио “Војводинапројект” с професорима с Факултета техничких наука у Новом Саду

Фото: Ф. Бакић

Осим тога, Владимир Лукић из Института “Јарослав Черни” објаснио је да ће изградњом веслачке стазе, која ће у складу с планском документацијом бити “усечена” у водоносни слој, бити обезбеђен стабилнији режим нивоа подземних вода, с обзиром на то да ће стаза у свом ширем окружењу допринети одржавању консантног нивоа. То значи да ће се у периоду високог водостаја Дунава понашати као дрен и прикупљати вишак воде, који би се без ње, иначе, јавио. На тај начин биће спречено плављење терена изазвано високим нивоима подземних вода, а у периоду ниског водостаја, када је и ниво подземних вода нижи, стаза ће наливати подземну средину и надокнађивати дефицит воде у тлу.


На основу прорачуна је констатовано да предвиђене измене неће имати негативан утицај на подземне воде на Лиману, Телепу и Адицама, у смислу подизања нивоа и заводњавања терена

Директор ЈП “Урбанизам” Душан Миладиновић напоменуо је да планирана обало-утврде дужине око четири километра, почиње негде између Камењара и Каменичке аде и иде ободом Каменичке аде, затим се око планиране марине враћа ка Рибарском острву и бродоградилишту, те се код касарне Речне флотиле (Морнарице на Лиману 4), спаја с постојећом обало-утврдом.

- Студија није законски услов за израду ГУП-а, ми смо као

Завод за урбанизам хтели да потврдимо идеју - казао је Миладиновић. - Први пројекат, односно студија коју је урадио “Војводина пројект”, заједно с три професора ФТН-а, добио је готово исте резултате као допуна података коју је урадио Институт “Јарослав Черни”, који је још и продужо трасу до Сланкамена.

Директор “Урбанизма” најавио је да нови план предвиђа и бициклистички центар, будући да туда пролази траса Еуровело бициклистичког коридора, која повезује Бегеч и Нови Сад.


Уз веслачку стазу градска плажа на Рибарцу

- Рибарско острво остаје у режиму плавног дела и ту је предвиђено крчење шипражја, уклањање нелегалних објеката и поправљање урушеног дела обале - објаснио је Душан Миладиновић. - Уз веслачку стазу је планирана градска плажа дужине 1.400 метара, с неколико мањих угоститељских објеката. Планирана су и два објекта за веслаче, односно за смештај кајака и друге опреме, али и простор за зимске тренинге, попут базена с текућом водом, где би веслачи тренирали као у природним условима. Уређивањем стазе и изградњом објеката веслачи ће добити простор за припреме за такмичења, као и организовање спортских манифестација на светском нивоу.


Миладиновић је додао да би нелегалне објекте на Каменичкој ади требало што пре уклонити, јер је то нападање јавне својине и самим тим и кривично дело.

Када је реч о Брдоградилишту, оно ће бити уклоњено и ту је предвиђен пословно-стамбени комплекс. Својевремено је ту планиран хотел с двадесет спратова, али ће то још бити разрађено у планским документима нижег реда.

Фото: Институт Јарослав Черни

- Бродоградилиште је простор који не приличи том делу града - истакао је Душан Миладиновић. - Све оно што је према води и Дунавцу биће, нараво, јавна површина јер приватник не може да поседује обалу. Отприлике 4 до 4,5 одсто површне приобаља, у том делу, биће изграђено након превођења из небрањеног у брањени део. ГУП који је стратешки план и није план за спровођење, не дефинише спратност објеката, а кад дође до реализације, највероватније ће бити обавезна израда урбанистичког пројекта за некадашње бродоградилиште, односно пројекта саме марине, која је ту предвиђена.

Миладиновић подсећа да је на том месту марина планирана још од 1982. године, а студија је само поврдила да је то једино место где би могла бити смештена.

- Нема простора да марина буде низводно, како су то појединци тврдили - напоменуо је директор “Урбанизма”. - С десне стране је Каменички парк, који је парк природе, Рибњак, који је клизиште, затим је ту Петроварадинска тврђава, а после моста је извориште воде. С леве стране је Штранд, Кеј где су пристани и долазимо до канала који је лучко подручје.

За морнарицу, односно касарну Речне флотиле, Миладиновић наводи да би требало да буде измештена, али ко зна када ће то бити реализовано.

- То је једина касарна на Дунаву и она је стратешки важна - објаснио је Душан Младиновић. - Нова војна база Север, која би обухватила Речну флотилу и копнену војску планирана је на Мајурској ади, на површини око 270 хектара и наслањаће се на Ковиљски рит, а са северозападне стране пролази фрушкогорски коридор. То сигурно неће бити скоро реализовано.

        Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.5758
Најновије вести