По­крет­ни сту­би­ћи за кон­тро­лу пе­шач­ке зо­не ускоро у Суботици

Два се­та сту­би­ћа ко­ји ће про­ме­ном по­ло­жа­ја омо­гу­ћи­ти кон­тро­лу са­о­бра­ћа­ја у су­бо­тич­кој пе­шач­кој зо­ни, би­ће уско­ро по­ста­вље­ни код Град­ске ку­ће и на по­чет­ку Кор­зоа.
1
Фото: Dnevnik.rs

Овај по­сао ко­шта­ће три ми­ли­о­на ди­на­ра а ура­ди­ће га „ДЦ Енер­го­коп” из Бе­о­гра­да. Реч је о ауто­мат­ским хи­дра­у­лич­ним по­та­па­ју­ћим сту­би­ћи­ма, ко­ји ће се спу­шта­ти за про­ла­зак по­ли­циј­ских, ва­тро­га­сних и ме­ди­цин­ских во­зи­ла. Си­стем ће пре­по­зна­ва­ти и до­став­на во­зи­ла за рад­ње. Рок за из­во­ђе­ње ра­до­ва је 40 да­на.

EUR/RSD 117.3357
Најновије вести