Подаци о свим терористима света у националној бази Србије

Србија ће ускоро имати податке о свим терористима света. То ће нашој држави бити омогућено након усвајања закона о националној бази података за спречавање и борбу против тероризма.
Softveri i hardveri biće u Bezbednosno-informativnoj agenciji Foto: Dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Расправа о Нацрту тог закона почела је пре три дана и трајаће до 15. августа, објављено је на сајту Министарства правде.

Текст Нацрта закона при­премила је Радна група за успостављање националне базе података за борбу против тероризма, која је образована одлуком Владе. Радна група је, између осталог, имала задатак да изради предлог нормативног оквира који представља основ за успоста-

вљање националне базе података за борбу против тероризма, која ће обезбедити ефикасну размену података и информација између државних органа надлежних за превенцију и борбу против тероризма у Републици Србији, наводи се у образложењу Нацрта.

Предвиђено је да се подаци чувају у електронској форми и штите у складу са одредбама закона који уређује заштиту тајних података и Закона  о заштити података о личности

Успостављање те базе представља планирану активност у Акционом плану за преговарачко поглавље 24 – Правда, слобода и безбедност за приступање Србије Европској унији и део је општих напора наше државе на плану унапређења система за превенцију и борбу против тероризма.

Превенција и борба против тероризма представља значајно питање остваривања циљева безбедносне политике у настојању да се заштити национална безбедност, али и остваривања спољнополитичких приоритета Србије у настојању да се обезбеди трајна глобална и регионална стабилност.

Универзални карактер тероризма, као претње по основне вредности на којима почивају савремена демократска друштва, условио је неопходност континуиране и широке сарадње држава на глобалном и регионалном плану ради успостављања заједничког приступа, који се приоритетно реализује кроз Уједињене нације и друге међународне организације. У оквиру безбедносне политике и суочавања с актуелним безбедносним изазо-

вима, Република Србија, као кандидат за чланство у Европској унији, преузела је обавезу активног доприноса, учешћем у оквиру европских политика у борби против тероризма, као и на билатералном плану, уз поштовање општеприхваћених међународних принципа и стандарда.


Размена података између надлежних органа

Та јединствена база ће омогућавати приступ подацима и контролисану и безбедну размену података између надлежних органа, односно министарстава унутрашњих и спољних послова, одбране, финансија, Безбедносно-информативне агенције, Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције, Управе за спречавање прања новца, Републичког јавног тужилаштва и Тужилаштва за организовани криминал.

Нацрт закона предвиђа да ће приступ националној бази имати и други државни органи ако је то неопходно у циљу извршавања законом уређених послова у области спречавања и борбе против тероризма.


Доношењем закона о националној бази података за спречавање и борбу против тероризма успоставиће се јединствен правни оквир базиран на компаративним решењима и доброј европској пракси у тој области. Решења садржана у том закону имају за циљ да, с једне стране, на довољно јасан и прецизан начин уреде процедуре похрањивања података у базу, њену садржину, приступ подацима, њихово коришћење и заштиту, с посебним нагласком на поштовању међународних стандарда заштите људских права и слобода. С друге стране, та решења имају за циљ да обезбеде ефикасну размену података између државних органа надле-

жних за превенцију и борбу против тероризма и тиме подигну способност система безбедности у Републици Србији да благовремено и ефикасно одговори на ову претњу.

У образложењу Нацрта закона се наводи да је предвиђено да се законом уређује успостављање и садржина јединствене националне базе података за спречавање и борбу против тероризма, приступ, коришћење и заштита података, надзор и контрола над спровођењем закона, као и друга питања од значаја за њено функционисање и развој.

Дато је и ограничење да се подаци из националне базе могу обрађивати само на начин да би се постигла сврха обраде за коју су подаци прикупљени.

Нацртом закона је уређена и заштита података садржаних у националној бази. Такође је предвиђено је да се подаци чувају у електронској форми и штите у складу с одредбама закона који уређује заштиту тајних података, затим Закона о заштити података о личности, као и закона који уређује информациону безбедност. Прописана је и обавеза надлежних органа и администратора да предузимају опште и посебне мере заштите, али и одговорност надлежних органа који уносе податке у базу, као и  администратора базе.

Прописује се да контролу примене мера заштите података о личности обавља повереник за заштиту података о личности, а да контролу примене мера информационе безбедности спроводе надлежни органи у складу с одредбама закона који уређује информациону безбедност.

Национална база ће се састојати од основне платформе (хардвера и софтвера) смештене код БИА, и појединачних сервиса (линкова и терминала) за приступ основној платформи.

        Д. Николић

EUR/RSD 117.5649
Најновије вести