Про­мен­љи­во облач­но и све­жи­је

НО­ВИ САД: Све­жи­је уз про­мен­љи­ву облач­ност са сун­ча­ним ин­тер­ва­ли­ма. Ве­тар ују­тру слаб се­ве­ро­за­пад­ни, а по­под­не ис­точ­ни, па ју­жни уве­че. При­ти­сак ма­ло из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 9, а мак­си­мал­на 19 сте­пе­ни.
suncano oblacno
Фото: pixabay.com

ВОЈ­ВО­ДИ­НА: Све­жи­је за 5 до 7 сте­пе­ни уз про­мен­љи­ву облач­ност са сун­ча­ним ин­тер­ва­ли­ма и са ре­ђом по­ја­вом крат­ко­трај­не ки­ше. Ве­тар ују­тру слаб се­ве­ро­за­пад­ни, а по­под­не се­ве­ро­и­сточ­ни и ис­точ­ни. При­ти­сак ма­ло из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 8, а мак­си­мал­на 19 сте­пе­ни.

СР­БИ­ЈА: Све­жи­је за око 5,6 сте­пе­ни уз про­мен­љи­ву облач­ност са сун­ча­ним ин­тер­ва­ли­ма и са ре­ђом по­ја­вом крат­ко­трај­не ки­ше. Ве­тар ују­тру слаб се­ве­ро­за­пад­ни, а по­под­не се­ве­ро­и­сточ­ни и ис­точ­ни. При­ти­сак ма­ло из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 8, а мак­си­мал­на 24 сте­пе­на.

НА­РЕД­НИХ ДА­НА: У пе­так знат­но то­пли­је са ду­жим сун­ча­ним пе­ри­о­ди­ма у пр­вом де­лу да­на, а по­под­не уз раз­вој обла­ка ко­ји мо­же усло­ви­ти по­ја­ву ло­кал­них пљу­ско­ва, нај­пре на се­ве­ру. У су­бо­ту све­жи­је.

БИ­О­МЕ­ТЕ­О­РО­ЛО­ШКА ПРОГ­НО­ЗА: Би­о­ме­те­о­ро­ло­шке при­ли­ке по­го­до­ва­ће ве­ћи­ни хро­нич­них бо­ле­сни­ка. Из­ве­сне те­го­бе мо­гу осе­ти­ти осо­бе са ср­ча­ним обо­ље­њи­ма и ла­бил­ним нер­вним си­сте­мом. Од ме­те­о­ро­пат­ских ре­ак­ци­ја мо­гу­ће су про­мен­љи­во рас­по­ло­же­ње, не­са­ни­ца и гла­во­бо­ља. Пре­по­ру­чу­је се уме­ре­на фи­зич­ка ак­тив­ност и бо­ра­вак у при­ро­ди.

EUR/RSD 117.5713
Најновије вести