Без потребних докумената нема ни пензије

По Закону о пензијском и инвалидском осигурању, Фонд ПИО почев од 1. јануара 2019. године новим корисницима пензија, односно новчаних накнада, исплату оствареног права врши искључиво преко банке, односно на текући рачун корисника или примаоца (пуномоћника, стараоца, хранитеља, родитеља за дете), као и на рачун установе у коју је корисник смештен.
penzioneri stari
Фото: pixabay.com

Корисници, односно примаоци који имају пребивалиште у Републици Србији, почев од 1. јануара 2019. године, могу да изаберу начин на који ће им Фонд исплаћивати пензију и то: на текући рачун; на рачун установе у коју је корисник смештен, као и преко пуномоћника на његов текући рачун.

Корисницима пензија који имају пребивалиште ван Републике Србије Фонд је омогућио исплату пензија на девизни рачун.

У току поступка за остваривање права на пензију, односно новчану накнаду, подносилац захтева, односно будући корисник, Фонду доставља један од ових докумената ради исплате оствареног права: овлашћење/потврду банке у којој је отворен текући рачун корисника, односно примаоца; решење установе о постављењу стараоца или хранитеља које садржи број текућег рачуна за исплату пензије, односно новчане накнаде; решење или други акт о смештају корисника у установу социјалне заштите, односно другу установу, које садржи број рачуна установе на који ће се исплаћивати пензија или новчана накнада, и пуномоћје којим се овлашћује лице за пријем пензије, односно новчане накнаде, с подацима о броју текућег рачуна пуномоћника.

У случају да подносилац захтева, будући корисник, не достави један од наведених докумената, Фонд неће исплаћивати остварено право.


Обавезна пријава сваке промене

Корисник, прималац, установа и пуномоћник имају обавезу да пријаве Фонду сваку промену која је од утицаја на право, односно обим коришћења тог права (статусне промене у вези с којима се доставља уверење о животу, извод из матичне књиге венчаних, умрлих и промене ЈМБГ, имена, презимена, адресе, пребивалишта, као и школску потврду и друго... у вези с којима се доставља копија личне карте или извод из читача за чиповану личну карту).

Кориснику који не достави благовремено наведену документацију која је од утицаја на право, односно обим коришћења тог права, обуставља се исплата доспелих месечних износа пензија, односно новчаних накнада, али ће му се доспели месечни износи пензија / новчаних накнада који нису могли бити исплаћени због наведених околности, накнадно исплатити највише за 12 месеци уназад рачунајући од дана када, по престанку деловања тих околности, корисник поднесе захтев за исплату.


Изузетно, корисник коме се већ исплаћује пензија, односно новчана накнада, није потребно да доставља наведене доказе уз захтев јер ће се исплата и овог права спроводити на исти начин.

У току коришћења права на пензију / новчану накнаду корисник може променити начин исплате тако што ће Фонду доставити Захтев за исплату на територији Републике Србије, с документацијом потребном за промену начина исплате која је наведена у овом захтеву. Корисници којима је Фонд исплаћивао на текући рачун не могу изабрати исплату на кућну адресу, односно испоручну пошту јер Фонд, у складу са законским прописима, не може удовољити таквом захтеву.

Фонд је за кориснике пензија и новчаних накнада којима је закључно с исплатом пензије за децембар 2018. године (за категорију осигураника запослених први део пензије за децембар) она исплаћивана на кућну адресу или испоручну пошту, наставио такав начин исплате.    Е. Д. Н.

 

EUR/RSD 117.5649
Најновије вести