Порески календар за септембар: Први у реду естрадни уметници

НОВИ САД: Пореска управа објавила је порески календар за септембар, а први који би по том календару требало да доставе обавештења о закљученим уговорима, до 5. септембра, су естрадни уметници и послодавци који запошљавају особе са инвалидитетом.
bogatasi porez
Фото: pixabay.com

До 10. септембра, друштва за осигурање дужна су да поднесу пореске пријаве и плате порез на премије неживотних осигурања за претходни месец, а до истог тог датума обавезу подношења пријаве и плаћања ПДВ-а има и порески дужник из члана 10. Закона о ПДВ-у.

Порески дужник, који није обвезник ПДВ-а, дужан је да за промет добара и услуга обрачуна и плати ПДВ и поднесе пореску пријаву за порески период, односно месец у којем је настала пореска обавеза. Плаћање аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за претходни месец је до 15. септембра. Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход аконтацију пореза плаћа такође до тог рока. До тог датума треба платити и доприносе за свештенике и верске службенике, за домаће држављане запослене у иностранству и иностране пензионере.


За заборавне обрачун по службеној дужности

Уколико не исплати зараду до последњег дана у овом месецу за претходни месец, послодавац је дужан да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса.

У супротном, надлежна организациона јединица Пореске управе, по службеној дужности, а на основу расположивих података, обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца.


Подношење пореске пријаве и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање до 15. септембра важи и за осниваче, односно чланове привредног друштва. До тог датума подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ-а за претходни месец имају и порески обвезници који су се евидентирали за ПДВ. Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец такође се обавља до 15. септембра.

Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније 15. дана у месецу за износ акцизе обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца. Подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец такође се обавља до 15. септембра, а то је и рок за подношење пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу. До 30. септембра плаћа се обрачуната акциза за период од 1. до 15. дана у месецу, као и доприноси за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за август 2021. године. Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено с исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове.

EUR/RSD 117.5849
Најновије вести