За­вр­шен про­је­кат Жа­бља и Те­ме­ри­на „Ин­клу­зи­ја ни­је илу­зи­ја”

ЖА­БАЉ: За­јед­нич­ка при­ред­ба Удру­же­ња ро­ди­те­ља и хра­ни­те­ља де­це и од­ра­слих са ин­ва­ли­ди­те­том „Ал­тру­ист“ из Жа­бља и Удру­же­ња гра­ђа­на „Бај­ка“ из Те­ме­ри­на одр­жа­на је у дво­ри­шту „Ал­тру­и­ста“, по­во­дом за­вр­шет­ка про­јек­та „Ин­клу­зи­ја ни­је илу­зи­ја“.
1
Фото: Dnevnik.rs

Удру­же­ња из две оп­шти­не ре­а­ли­зо­ва­ла су про­је­кат у са­рад­њи са Ми­ни­стар­ством за рад, за­по­шља­ва­ње, бо­рач­ка и со­ци­јал­на пи­та­ња.

У окви­ру про­јек­та одр­жа­не су раз­ли­чи­те ра­ди­о­ни­це, ка­ко кре­а­тив­не, та­ко и спорт­ске. Пу­то­ва­ње у Вр­њач­ку Ба­њу би­ло је јед­на од по­след­њих про­јект­них ак­тив­но­сти, а ка­ко ка­жу струч­ни рад­ни­ци удру­же­ња, би­ло је оче­ки­ва­но да ће та про­ме­на ути­ца­ти на по­на­ша­ње ко­ри­сни­ка, јер су пре­ско­чи­ли сва­ко­днев­не и уоби­ча­је­не ри­ту­а­ле, про­ме­ни­ли су про­стор за кре­та­ње, од­ма­ра­ње и жи­вот­но функ­ци­о­ни­са­ње, у че­му су ужи­ва­ли.

Пе­да­го­шки­ња Да­ни­је­ла Про­ле ка­же да је про­је­кат успе­шно за­вр­шен, јер су се уче­сни­ци по­ве­за­ли, од­но­сно здру­жи­ли су се, ишли из оп­шти­не у оп­шти­ну, а дру­же­ње је до­би­ло још ве­ћи зна­чај.

- Увек се во­ди­мо те­зом да смо сви јед­на­ки и за­то се не фо­ку­си­ра­мо на по­те­шко­ће ко­је не­ко од нас има, јер је­ди­но на тај на­чин мо­же­мо да на­ста­ви­мо да­ље и да у жи­во­ту ви­ди­мо и до­жи­ви­мо не­што ви­ше од обич­не сва­ко­дне­ви­це, све са осме­хом ко­ји је стал­но на ли­ци­ма, што је ре­цепт за оса­мо­ста­љи­ва­ње ко­ри­сни­ка- на­гла­си­ла је Про­ле.

Ак­тив­но­сти ко­је су би­ле об­у­хва­ће­не про­јек­том за ко­ри­сни­ке удру­же­ња би­ле су не­про­це­њи­во ис­ку­ство, јер су по­ка­за­ле са ко­ли­ком упор­но­шћу иду на­пред, без би­ло ка­квог не­го­до­ва­ња и стра­ха од не­по­зна­тог.

По­моћ­ник пред­сед­ни­ка оп­шти­не Жа­баљ Но­во До­ве­дан при­су­ство­вао је при­ред­би и, по­здра­вља­ју­ћи све при­сут­не, на­гла­сио је да „Ал­тру­ист“ увек мо­же да ра­чу­на на сво­ју ло­кал­ну са­мо­у­пра­ву.

- На­сто­ја­ће­мо да по­др­жи­мо што ви­ше ова­квих про­је­ка­та, ка­ко фи­нан­сиј­ски, та­ко и ло­ги­стич­ки, са ци­љем да оства­ри­мо што бо­љу са­рад­њу са на­шим ал­тру­и­сти­ма и по­др­жи­мо сва­ку њи­хо­ву ак­ци­ју и за­ми­сао - ре­као је До­ве­дан на при­ред­би, ко­ја ни­ко­га од при­сут­них ни­је оста­ви­ла рав­но­ду­шним.

Циљ про­јек­та је да се по­себ­но осе­тљи­вој угро­же­ној со­ци­јал­ној гру­пи де­це с по­себ­ним по­тре­ба­ма обез­бе­ди што ква­ли­тет­ни­је и леп­ше од­ра­ста­ње и да им ра­зни са­др­жа­ји бу­ду до­ступ­ни. Из оба удру­же­ња по­ру­чи­ли су да ће за­јед­но ре­а­ли­зо­ва­ти још про­је­ка­та и да ће на­ста­ви­ти са­рад­њу. „Ако се ре­зул­та­ти ме­ре до­бро­том, ра­до­шћу и исти­ном, ми смо одав­но по­бе­ди­ли“, по­ру­чи­ли су на при­ред­би.

М. Ра­шић

Фо­то: Б. Ра­шић

Пројекат „Остваривање јавног интереса на територији општине Жабаљ“ реализује ДВП продукција, а суфинансира општина Жабаљ. Ставови изнети у пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

EUR/RSD 117.1996
Најновије вести