СРЕД­ЊО­БА­НАТ­СКИ УПРАВ­НИ ОКРУ­Г За­бра­њен про­мет ме­са из Ма­ђар­ске и Ру­му­ни­је на пи­ја­ца­ма

ЗРЕ­ЊА­НИН: Због спре­ча­ва­ња по­ја­ве и ши­ре­ња за­ра­зне бо­ле­сти африч­ке ку­ге сви­ња од­лу­че­но је да се за­бра­ни про­мет ме­са и про­из­во­да од ме­са по­ре­клом из Ма­ђар­ске и Ру­му­ни­је на пи­ја­ца­ма.
svinje
Фото: pixabay.com

Од­лу­ка о за­бра­ни про­да­је и ку­по­ви­не ме­са до­не­та је на са­стан­ку одр­жа­ном у се­ди­шту Сред­њо­ба­нат­ског управ­ног окру­га.За­бра­на је до­не­та на осно­ву За­ко­на о без­бед­но­сти хра­не, За­ко­на о ве­те­ри­нар­ству и На­ред­бе о пред­у­зи­ма­њу ме­ра за спре­ча­ва­ње уно­ше­ња, по­ја­ве, от­кри­ва­ња, ши­ре­ња, су­зби­ја­ња и ис­ко­ре­њи­ва­ња за­ра­зне бо­ле­сти африч­ке ку­ге сви­ња у Ре­пу­бли­ку Ср­би­ју.

„С об­зи­ром на по­ве­ћа­ну опа­сност од уно­ше­ња ове за­ра­зне бо­ле­сти у Ср­би­ју спро­во­ди­ће се по­ја­чан над­зор свих над­ле­жних ин­спек­циј­ских слу­жби на свим про­дај­ним ме­сти­ма ван по­слов­ног про­сто­ра, на пи­ја­ца­ма, у свим ло­кал­ним са­мо­у­пра­ва­ма у окру­гу. Пред­у­зи­ма­ће се и од­го­ва­ра­ју­ће санк­ци­је у ци­љу за­шти­те сва­ке оп­шти­не, а ти­ме и це­ле др­жа­ве од по­ја­ве и ши­ре­ња ове за­ра­зне бо­ле­сти ко­ја мо­же на­не­ти огром­не ште­те уз­го­ју сви­ња и на­шој при­вре­ди”, са­оп­ште­но је из Сред­њо­ба­нат­ског управ­ног окру­га на­кон са­стан­ка.

Са­стан­ку су при­су­ство­ва­ли пред­став­ни­ци ко­му­нал­них ин­спек­ци­ја свих ло­кал­них са­мо­у­пра­ва са под­руч­ја Сред­њо­ба­нат­ског управ­ног окру­га, пред­став­ни­ци По­ли­циј­ске упра­ве Зре­ња­нин и ЈКП „Пи­ја­це и пар­кин­зи” из Зре­ња­ни­на. Шеф Од­се­ка ре­пу­блич­ке ве­те­ри­нар­ске ин­спек­ци­је апе­ло­вао је да се и ко­му­нал­на ин­спек­ци­ја, у са­рад­њи са дру­гим над­ле­жним слу­жба­ма, у окви­ру сво­јих над­ле­жно­сти, укљу­чи у пре­вен­ци­ју африч­ке ку­ге сви­ња.

Ж. Б.

komarac
22.02.2019 • 12:18
Kako dobro rade inspektori u okrugu srednjeg Banata,vidi se po zabrani uvoza svinjskog mesa iz Rumunije i Madjarske.Brinu ljudi za svoje ljude,koji su ih izabrali konkursom,dok ovde u Beloj Crkvi,nema ni jednog inspektora,pa nema straha od zaraze,jer su belocrkvanski opštinari procenili da narod ne jede meso.
EUR/RSD 117.3221
Најновије вести