Места за 94 привремене гараже у Панчеву

ПАНЧЕВО: Град Панчево понудио је 94 парцеле за привремено постављање монтажних гаража, тачније на до пет година, а рок за подношење пријаве на тај јавни оглас је 4. новембар до 10 часова.
 Pančevo  Foto: Dnevnik.rs/V. Fifa
Фото: Панчево Фото: Дневник.рс/В. Фифа

Сва понуђена места налазе се у другој зони, а почетни једнократни износ у циљу стицања права за закључење Уговора о коришћењу земљишта износи 5.000 динара, док је гарантни износ који уплаћују учесници у јавном надметању 4.000 динара.

Земљишта која се дају на коришћење налазе се у Дринској улици (осам места), Краљевића Марка - колонија тип „Станко” (два места), Максима Горког 58 а-ц (три места), Моше Пијаде код моста (18 места), Пепељара - Максима Горког (шест места), Савска (десет места), Зеленгора (33 места) и Котеж 1 код православног гробља (14 места). Како је наведено у огласу, месечни износ прихода од коришћења земљишта за привремено постављање гараже, по гаражном месту, износи 1.055, 37 динара за прву зону, 843,85 за другу и 632,35 за трећу зону. Висина месечне обавезе која се односи на приход од коришћења земљишта, усклађује се према одредбама ове одлуке.

Пријава за учешће на јавном надметању подноси се у затвореној коверти, мора је потписати физичко лице, односно овлашћено лице, а правно лице, односно предузетник, мора да је овери печатом. Валидна пријава садржи: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања и број личне карте физичког лица, решење о упису у регистар делатности, са Матичним бројем и ПИБ-ом, у оригиналу или овереној фотокопији, не старији од шест месеци за предузетнике и правна лица. Уз пријаву се достављају и доказ о уплаћеном гарантном износу, оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, фотокопија личне карте за физичка лица, податке о земљишту за коју се подноси пријава, из огласа (локација, број локације и број гаражног места), уверење основне организационе јединице Градске управе Града Панчева за послове пореске администрације, којим доказују да немају дуговања по основу изворних прихода Града Панчева. Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији.

За учеснике у поступку јавног надметања, обавезан је приказ личне карте, односно уредног пуномоћја, овереног код надлежног органа. Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра И 2-4 , Панчево, у Малој сали на првом спрату, 4. новембра. у 13 часова. Више информација можете добити позивом на број 013/351-298.  

Л. Р.

 

EUR/RSD 117.5629
Најновије вести