Ка­ра­ван игре се наставља балетским представама у Вршцу

ВР­ШАЦ: У Кон­гре­сно-му­зич­кој дво­ра­ни Цен­тра Ми­ле­ни­јум су­тра се на­ста­вља Ка­ра­ван игре из­во­ђе­њем две ба­лет­ске пред­ста­ве. Од 18 са­ти је пред­ста­ва „Па­ри­ски жи­вот”, а од 20 би­ће из­ве­де­не по­пу­лар­не ва­ри­ја­ци­је кла­сич­ног ре­пер­то­а­ра „Ба­лет­ски га­ла кон­церт“.
1

Ка­ра­ван игре је ове го­ди­не кре­нуо из Но­вог Па­за­ра, до­ма­ћи­ни су би­ли и Ра­šка и Ба­ња Ко­ви­ља­ча, а на­сту­пи игра­ча из Бе­о­гра­да и Ри­ма, на­ста­ви­ће се су­тра у Вр­šцу, у су­бо­ту у Сме­де­ре­ву, у не­де­љу у Ру­ми, а на­ред­ног да­на у Ни­šу. Сле­де еду­ка­тив­ни про­гра­ми, из­ло­жбе, пре­зен­та­ци­је и филм­ски про­грам у овим гра­до­ви­ма.

На­ци­о­нал­на фон­да­ци­ја за умет­нич­ку игру и Бе­о­град­ски фе­сти­вал игре, ре­а­ли­зу­ју дру­гу го­ди­ну Ка­ра­ван игре, про­грам ко­јим кроз раз­ли­чи­те ак­тив­но­сти же­ле да при­бли­же кла­си­чан ба­лет и са­вре­ме­ну игру свим за­ин­те­ре­со­ва­ним уче­сни­ци­ма и по­се­ти­о­ци­ма.

Ка­ра­ван игре је на­ме­њен еду­ка­ци­ји и сти­пен­ди­ра­њу та­ле­на­та. То је про­је­кат ко­ји укљу­чу­је са­свим но­ву пу­бли­ку у пра­ће­ње ба­ле­та и са­вре­ме­не игре, и исто­вре­ме­но под­сти­че ло­кал­не ор­га­ни­за­ци­је да по­ста­ве те­ме­ље кре­а­тив­них ин­ду­стри­ја. Кроз про­гра­ме се са­гле­да­ва ни­во ин­те­ре­со­ва­ња пу­бли­ке и мо­гућ­ност да­љег укљу­чи­ва­ња та­лен­то­ва­не де­це у раз­ли­чи­те обра­зов­не про­гра­ме.

Ка­ра­ван игре до­но­си кур­се­ве ба­ле­та и са­вре­ме­не игре за све ге­не­ра­ци­је, ко­ји се за­вр­šа­ва­ју отво­ре­ним пре­зен­та­ци­ја­ма.  Сви про­гра­ми су за пу­бли­ку бес­плат­ни, а циљ је да пла­ни­ра­не ак­тив­но­сти у сва­ком гра­ду оку­пе по­се­ти­о­це и уче­сни­ке свих ге­не­ра­ци­ја. На кра­ју ци­клу­са би­ће ода­бра­не две сре­ди­не ко­је не­ма­ју ба­лет­ску тра­ди­ци­ју, да се у њи­ма отво­ри ба­лет­ски сту­дио.

В. Х.

EUR/RSD 117.5205
Најновије вести