по­чео

Нови Сад На Спен­су по­чео фе­сти­вал ко­ба­си­це
У ор­га­ни­за­ци­ји удру­же­ња „Ци­та­де­ла” из Ср­бо­бра­на и Ин­тер­кул­ту­рал­ног цен­тра Но­вог Са­да на пла­тоу ис­пред Спен­са отво­рен је „Фе­сти­вал ко­ба­си­це Ду­нав­ских ре­ги­ја”.
EUR/RSD 117.4055
Најновије вести