план генералне регулације

Нови Сад За израду Плана генералне регулације леве обале Дунава допуна Хидролошке студије водотока
Из Града Новог Сада обавештавају јавност да је за потребе израде Плана генералне регулације леве обале Дунава у Новом Саду, на потесу Шодроша и Дунавца до плаже Штранд, у току израда допуне Хидролошке студије водотока Дунава са хидрографским подацима.
Нови Сад РАНИ ЈАВНИ УВИД генералне регулације Алмашког краја
На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и мишљења Комисије за планове број V-35-584/19  од 21.11.2019. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава
Нови Сад План регулације за део Адица на увиду до 25. септембра
Планом генералне регулације дела Адица, који је на јавном увиду до 25. септембра, урбанисти су у централном делу насеља предвидели градњу спортског центра.
Нови Сад Изградња пет седмоспратница за Војску и полицију на Југовићеву
НОВИ САД: Изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе, чији је концепт био на раном јавном увиду до 26. јуна,  предвиђа се изградња пет нових стамбених објеката за припаднике службе безбедности, Војске и полиције.
EUR/RSD 117.5704
Најновије вести