"Делфини" надиграли "азуре" за четвртфинале на Светском омладинском првенству за ватерполисте

Ва­тер­по­ли­сти Ср­би­је са­вла­да­ли су Ита­ли­ју у по­след­њем, тре­ћем, ко­лу, ти­ме осво­ји­ли пр­во ме­сто у Ц гру­пи и из­бо­ри­ли ди­рек­тан пла­сман у че­тврт­фи­на­ле. Су­тра ће игра­ти са по­бед­ни­ком су­сре­та осми­не фи­на­ла из­ме­ђу Хр­ват­ске и Аустра­ли­је од 20.30 ча­со­ва.
vaterpolo pix
Фото: Pixabay.com

По­чет­ком утак­ми­це игра­ло се гол за гол, да би у фи­ни­шу Ср­би­ја пр­ву пут ус­пе­ла да се од­ле­пи на два по­гот­ка пред­но­сти (5:3). Ме­ђу­тим, Ита­ли­ја­ни су до кра­ја пр­ве че­твр­ти­не ус­пе­ли да до­ђу до из­јед­на­че­ња (5:5). У дру­гој де­о­ни­ци се­лек­тор Урош Сте­ва­но­вић за­ме­нио је гол­ма­не, па је уме­сто Ви­ри­је­ви­ћа ме­ђу ста­ти­ве стао Пај­ко­вић. Ње­го­ве ре­ак­ци­је на по­чет­ку овог де­ла игре као да су да­ле до­зу са­мо­по­у­зда­ња „дел­фи­ни­ма“, усле­ди­ло је но­во вођ­ство, а он­да пе­риод игре са не­ко­ли­ко про­ма­ша­ја на обе стра­не, да би Ср­би­ја за­тим уба­ци­ла у  дру­гу бр­зи­ну. У са­мо три и по ми­ну­та усле­ди­ла су још че­ти­ри по­гот­ка, па су „дел­фи­ни“ на по­лу­вре­ме оти­шли са ви­со­ком пред­но­шћу од 10:5. „Азу­ри“ су би­ли у нок­да­у­ну.


Ре­зул­та­ти

А гру­па: Хр­ват­ска – Уз­бе­ки­стан 21:6, Ку­вајт – Ма­ђар­ска 2:27. Пла­сман: 1. Ма­ђар­ска 8, 2. Хр­ват­ска 6, 3. Ка­зах­стан 4, 4. Уз­бе­ки­стан 2, 5. Ку­вајт 0.

Б гру­па: Аустра­ли­ја – Хо­лан­ди­ја 10:14, Тур­ска – Грч­ка 6:18. Пла­сман: 1. Грч­ка 8, 2. Хо­лан­ди­ја 6, 3. Аустра­ли­ја 4, 4. Бра­зил 2, 5. Тур­ска 0.

Ц гру­па: Но­ви Зе­ланд – САД 5:13, Ср­би­ја – Ита­ли­ја 16:13. Пла­сман: 1. Ср­би­ја 6, 2. Ита­ли­ја 3, 3. САД 3, 4. Но­ви Зе­ланд 0.

Д гру­па: Шпа­ни­ја – Цр­на Го­ра 8:11, Ју­жна Афри­ка – Ка­на­да 11:13. Пла­сман 1. Цр­на Го­ра 6, 2. Шпа­ни­ја 4, 3. Ка­на­да 2, 4. Ју­жна Афри­ка 0.

Да­нас

Осми­на фи­на­ла: Хр­ват­ска – Аустра­ли­ја (16), Ка­зах­стан – Хо­лан­ди­ја (17.30), Ита­ли­ја – Ка­на­да (19), САД – Шпа­ни­ја (20.30).


На­ста­ви­ла се аго­ни­ја Ита­ли­је и у тре­ћој де­о­ни­ци, али су „азу­ри“ по­сле ви­ше од де­вет ми­ну­та по­ста ус­пе­ли да са­вла­да­ју до та­да за њих ениг­му на­шег гол­ма­на Пај­ко­ви­ћа. По­ку­ша­ли су Ита­ли­ја­ни агре­сив­ни­јом од­бра­ном да не­што ура­де, али је Ср­би­ја у по­след­њих осам ми­ну­та ушла с пред­но­шћу од 14:8. Вра­тио је Сте­ва­но­вић на гол Ви­ри­је­ви­ћа, Ср­би­ја је знат­но по­пу­сти­ла тем­по, што су Ита­ли­ја­ни ис­ко­ри­сти­ли да до кра­ја утак­ми­це сма­ње ви­со­ко вођ­ство Ср­би­је и за уте­ху им оста­је то да су бар по­след­њу де­о­ни­цу до­би­ли.

По­ред Ср­би­је ди­рект­но у че­тврт­фи­на­ле су се пла­си­ра­ли и Ма­ђар­ска, Грч­ка и Цр­на Го­ра.

Г. Ма­ле­но­вић

Ср­би­ја – Ита­ли­ја 16:13 (5:5, 5:0, 4:3, 2:5)

БЕ­О­ГРАД: Ба­зен „Ми­лан Га­ле Му­шка­ти­ро­вић“, гле­да­ла­ца: 500. Су­ди­је: Ко­вач (Ма­ђар­ска) и Ер­кан (Тур­ска). Играч ви­ше: Ср­би­ја 12 (7), Ита­ли­ја 16 (7). Два игра­ча ви­ше: Ср­би­ја 1 (1). Пе­тер­ци: Ср­би­ја 1 (1), Ита­ли­ја 1 (1).

СР­БИ­ЈА: Пај­ко­вић, Ма­шар, Ди­ми­три­је­вић, Га­јић 3, Ко­јић 2, Га­ври­ло­вић 4, Бо­жо­вић 4, Уро­ше­вић 1, Ко­ва­че­вић, Бре­шћан­ски 1, Ста­нић 1, Бо­ди­ро­га, Ви­ри­је­вић.

ИТА­ЛИ­ЈА: Ђа­но­ти, Про­вен­зи­ја­ни 1, Бра­ган­ти­ни 4, Ањо­лет, Ро­си, Ђу­љо­та 3, Фло­ре­на 2, Со­ма 1, Ма­ри­ни 1, Ур­би­на­ти, Ро­ћи­но, Де Си­мон 1, Ва­ле.

EUR/RSD 117.3612
Најновије вести