ЛИГА НАЦИЈА  САД – Србија 3:1(23:25, 25:16, 25:15, 25:21)

Од­бој­ка­ши­це Ср­би­је пре­тр­пе­ле су дру­ги по­раз у Ли­ги на­ци­ја од Сје­ди­ње­них Аме­рич­ких Др­жа­ва у пр­вом су­сре­ту дру­ге не­де­ље у Ита­ли­ји.
Odbojkašice Srbije Foto: FIVB
Фото: Одбојкашице Србије Фото: ФИВБ

Ком­би­но­ва­на и под­мла­ђе­на се­лек­ци­ја Ср­би­је од­и­гра­ла је до­бро са­мо пр­ви сет, ка­сни­је ни­је ус­пе­ла да се из­бо­ри са сер­ви­си­ма Аме­ри­кан­ки, али блок го­то­во да ни­је функ­ци­о­ни­сао, што је не­до­ста­ја­ло на­шој игри.

Ср­би­ја је од­и­гра­ла хра­бро и стр­пљи­во у пр­вом се­ту, пред­во­ђе­на Ка­та­ри­ном Ла­зо­вић и Аном Бје­ли­цом. Игра­ло се ду­го поен за поен, а кон­тро­лу су има­ле Аме­ри­кан­ке. Ипак, сре­ди­на се­та је од­лу­чи­ла, во­ди­ла је Ср­би­ја 16:15, а усле­ди­ла је се­ри­ја 3:0 на сер­ви­се Мир­ко­ви­ће­ве. Та­да су Аме­ри­кан­ке на­чи­ни­ле две гре­шке, по­гу­ра­ле наш тим ко­ји је уз до­ста бор­бе за­др­жао пред­ност и осво­јио пр­ви сет.

Од­ре­а­го­ва­ла је бо­ље се­лек­ци­ја САД по­сле гу­бит­ка се­та, бо­ље је сер­ви­ра­ла и пра­ви­ла про­бле­ме у ор­га­ни­за­ци­ји на­па­да на­шег ти­ма, па је сти­гла до осет­не пред­но­сти (11:6). Ме­њао је Тер­зић при­ма­че, сред­ња­ке и на кра­ју ди­за­ча, али ни­је на­ла­зио по­ста­ву ко­ја је мо­гла да се од­у­пре за­хук­та­лом ри­ва­лу.

По­ве­ла је Ср­би­ја 4:1 у тре­ћем се­ту, али је усле­дио екс­пре­сни од­го­вор Аме­ри­кан­ки ко­је су сер­ви­си­ма Друс пре­о­кре­ну­ле се­ри­јом 5:0, али се ту ни­су за­у­ста­ви­ле и бр­зо се до­шло до 12:6 за САД ка­да је Тер­зић мо­рао да ре­а­гу­је тајм-аутом. Ни то ни­је за­у­ста­ви­ло Аме­ри­кан­ке ко­је су пре све­га сјај­но сер­ви­ра­ле. На­ше из­ме­не по­но­во ни­су да­ле ре­зул­тат, а све се пре­тво­ри­ло у јед­но­смер­ну утак­ми­цу.

Оба ти­ма осва­ја­ла су по­е­не на ма­хо­ве у че­твр­том се­ту, али ни­ко ни­је успе­вао да се од­ле­пи. Игра поен за поен ду­го је тра­ја­ла, али по­но­во су Аме­ри­кан­ке ус­пе­ле да се од­ле­пе по­сле му­ње­ви­тих кон­три. Ус­по­ста­ви­ла је Ср­би­ја игру кроз сре­ди­ну, али то ни­је би­ло до­вољ­но да се наш тим вра­ти из за­о­стат­ка до дру­гог тех­нич­ког тајм-аута (12:16). Ни­ка­ко ни­је би­ло бло­ка Ср­би­је, има­ле су на­ше де­вој­ке са­мо је­дан поен из тог еле­мен­та још од сре­ди­не пр­вог се­та, а то се осе­ћа­ло у игри јер ни­је би­ло брејк по­е­на. С дру­ге стра­не, блок Аме­ри­кан­ки био је на ви­си­ни за­дат­ка, ис­ти­ца­ла се 203 цен­ти­ме­тра ви­со­ка Реп­ке и ак­ту­ел­ни шам­пион Ли­ге на­ци­ја по­вр­дио је уло­гу фа­во­ри­та.

Ср­би­ја – САД 1:3 (25:23, 16:25, 15:25, 21:25)

КО­НЕ­ЉА­НО: Ха­ла „Зо­пас аре­на“, гле­да­ла­ца: 450, су­ди­је: Мак­ша­нов (Ру­си­ја), Бур­ки­е­вич (Пољ­ска).

СР­БИ­ЈА: Бу­ша 9, Ла­зо­вић 7, Ан­та­на­си­је­вић, М. По­по­вић 4, Са­вић 5, Мир­ко­вић 1, Пу­шић (л), Бје­ли­ца 12, Алек­сић 4, Бла­го­је­вић 2, Ко­цић, Ло­зо 2, Ку­бу­ра 2, Го­ча­нин (л).

САД: Хен­кок 4, Пол­тер, Ри­шел 10, Др­јус 20, Томп­сон, Вил­хајт 8, Корт­ни (л), Теп, Рет­ке 13, Ли, Во­шинг­тон 15, Ог­бо­гу, Лејк (л).

КО­НЕ­ЉА­НО: Ха­ла „Зо­пас аре­на“, гле­да­ла­ца: 450, су­ди­је: Мак­ша­нов (Ру­си­ја), Бур­ки­е­вич (Пољ­ска).

СР­БИ­ЈА: Бу­ша 9, Ла­зо­вић 7, Ан­та­на­си­је­вић, М. По­по­вић 4, Са­вић 5, Мир­ко­вић 1, Пу­шић (л), Бје­ли­ца 12, Алек­сић 4, Бла­го­је­вић 2, Ко­цић, Ло­зо 2, Ку­бу­ра 2, Го­ча­нин (л).

САД: Хен­кок 4, Пол­тер, Ри­шел 10, Др­јус 20, Томп­сон, Вил­хајт 8, Корт­ни (л), Теп, Рет­ке 13, Ли, Во­шинг­тон 15, Ог­бо­гу, Лејк (л).

М. Р.

 

Petar Popovic
28.05.2019 • 21:10
Skripi djeram...nejde nam nesto.
EUR/RSD 117.5923
Најновије вести