За­вр­ше­ни де­се­ти Да­ни Бра­зи­ла у Но­вом Са­ду

Кар­не­вал­ском по­вор­ком у цен­тру гра­да је за­вр­шен де­се­ти, ју­би­лар­ни Фе­сти­вал “Да­ни Бра­зи­ла”.
Za­vr­še­ni de­se­ti da­ni dra­zi­la U No­vom Sa­du Foto: Dnevnik.rs/R. Hadžić
Фото: За­вр­ше­ни де­се­ти да­ни дра­зи­ла У Но­вом Са­ду Фото: Дневник.рс/Р. Хаџић 

Пле­са­чи­це у упа­дљи­вим ко­сти­ми­ма са шљо­ки­ца­ма и пер­јем, ка­пу­е­ри­сти и ри­там сам­бе, учи­ни­ли су да Но­ви Сад бар мал­ки­це за­ли­чи на Рио, а не тре­ба за­бо­ра­ви­ти ни троп­ске тем­пе­ра­ту­ре ко­је ових да­на вла­да­ју у гра­ду.

По ре­чи­ма Не­ве­не Сте­вић пи-ар ме­наџер­ке фе­сти­ва­ла, у кар­не­вал­ској по­вор­ци уче­ство­ва­ло је око 100 ка­пу­е­ри­ста, 60 пер­ку­си­о­ни­ста и 30 пле­са­ча. Од Тр­га ре­пу­бли­ке до Тр­га сло­бо­де де­фи­ло­ва­ли су ма­хом уче­сни­ци ра­ди­о­ни­ца, ко­ји­ма се, ка­ко смо са­зна­ли, при­дру­жи­ла и тру­па “Тро­пи­ка­на сам­ба” из Мо­скве.

То­ком три да­на тра­ди­ци­о­нал­не ма­ни­фе­ста­ци­је на Пе­тро­ва­ра­дин­ској твр­ђа­ви, Штран­ду и у Кул­тур­ној ста­ни­ци „Еђ­шег” ор­га­ни­зо­ва­не су ра­ди­о­ни­це сам­ба-пле­са, сам­ба-уда­раљ­ки и ка­пу­е­ре, на ко­ји­ма су љу­би­те­љи бра­зил­ских рит­мо­ва, пле­са и му­зи­ке има­ли при­ли­ку да уче од ме­ђу­на­род­но при­зна­тих струч­ња­ка из тих обла­сти

„Да­не Бра­зи­ла” ор­га­ни­зо­ва­ло је Удру­же­ње гра­ђа­на „Арт­кор”, у са­рад­њи с удру­же­њи­ма „Сам­ба­сан­са”, „Ца­по­е­и­ра Сен­за­ла”, „Сам­бал­кин­хас”, а под по­кро­ви­тељ­ством град­ских упра­ва за кул­ту­ру и при­вре­ду, за­тим ам­ба­са­де Бра­зи­ла, Ту­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је гра­да Но­вог Са­да. Парт­не­ри у ор­га­ни­за­ци­ји ма­ни­фе­ста­ци­је су и Кул­тур­на ста­ни­ца „Еђ­шег”, Омла­дин­ска пре­сто­ни­ца Евро­пе 2019. го­ди­не – ОПЕНС, Кул­тур­ни цен­тар гра­да Но­вог Са­да, „Град­ско зе­ле­ни­ло” и ком­па­ни­ја „Ве­ле­та­бак”.

Ј. В.

EUR/RSD 117.5606
Најновије вести