СВЕТ­СКИ ДА­Н ЗДРА­ВЉА Пре­вен­тив­ни пре­гле­ди на Спен­су

По­во­дом обе­ле­жа­ва­ња Свет­ског да­на здра­вља(7. апри­л), До­м здра­вља „Но­ви Сад” ор­га­ни­зу­је у петак, 5.априла низ пре­вен­тив­них пре­гле­да од 10 до 12 ча­со­ва на Спен­су.
spens, Dnevnik/Slobodan Šušnjević
Фото: Дневник/Слободан Шушњевић

Гра­ђа­ни ће мо­ћи да из­ме­ре ни­во ше­ће­ра у кр­ви, ура­де кон­тро­лу ви­си­не крв­ног при­ти­ска, из­ра­чу­на­ју ин­декс те­ле­сне ма­се (БМИ), али и ура­де кон­то­ро­лу угљен-мо­нок­си­да у из­да­ху „смо­ки­лај­зе­ром”.

Осим то­га, здрав­стве­ни рад­ни­ци ће еду­ко­ва­ти же­не за са­мо­пре­глед дој­ки, да­ва­ње пр­ве по­мо­ћи код за­сто­ја ср­ца, а де­ли­ће и здрав­стве­но­ва­спит­ни ма­те­ри­јал. Ор­га­ни­зо­ва­не су и ра­ди­о­ни­це за де­цу на те­му „Здра­вље за све”, док ће сто­ма­то­ло­зи кроз ра­ди­о­ни­цу по­ка­за­ти на ко­ји на­чин се чу­ва орал­но здра­вље.

Пре­вен­тив­ни цен­тар До­ма здра­вља „Но­ви Сад” спро­во­ди ак­ци­ју за­јед­но са Са­ве­то­ва­ли­штем за мла­де, слу­жба­ма за сто­ма­то­ло­шку за­шти­ту и  кућ­но ле­че­ње и са­рад­ни­ци­ма с Ин­сти­ту­та за јав­но здра­вље Вој­во­ди­не.

Уче­ству­ју и уче­ни­ци Основ­не шко­ле „Ми­ро­слав Ми­ка Ан­тић”, као и сту­ден­ти Фар­ма­це­ут­ског фа­кул­те­та – основ­них стру­ков­них сту­ди­ја здрав­стве­не не­ге.

И. М.

EUR/RSD 117.5936
Најновије вести