Сутра концерт у Омладинском центру ЦК13

НОВИ САД: Кон­церт “Но­во у по­пу­лар­ној му­зи­ци - му­зи­ка за филм”, у окви­ру исто­и­ме­ног му­зич­ког ци­клу­са, би­ће одр­жан су­тра од 20.30 ча­со­ва у Омла­дин­ском цен­тру ЦК13, Вој­во­де Бо­јо­ви­ћа 13.
kuca ck13
Фото: www.ck13.org

Гост ће би­ти ита­ли­јан­ски му­зи­чар и ком­по­зи­тор Ан­дреа Бел­фи, чи­ја ре­зи­ден­ци­ја укљу­чу­је со­ло из­во­ђе­ње ма­те­ри­ја­ла са но­вог ал­бу­ма "Оре" и ра­ди­о­ни­цу са ло­кал­ним му­зи­ча­ри­ма на кре­и­ра­њу им­про­ви­зо­ва­не му­зи­ке за филм.

У окви­ру груп­не се­си­је на­сту­па­ју Ди­ми­три­је Ја­ко­вље­вић (елек­трич­на ги­та­ра, бас), Са­ва Бо­тић (ги­та­ра), Не­ма­ња Сов­тић (тром­бон), Фи­лип Ђу­ро­вић (пер­ку­си­је, тром­бон), Ва­са Вуч­ко­вић (кла­ри­нет) и Ан­дреа Бел­фи (буб­ње­ви).

Про­је­кат “Но­во у по­пу­лар­ној му­зи­ци” про­пи­ту­је од­нос са­вре­ме­не и но­ве по­пу­лар­не му­зи­ке. Иако по­пу­лар­на му­зи­ка мо­же има­ти ко­мер­ци­јал­ни по­тен­ци­јал на­у­штрб ква­ли­те­та му­зич­ке екс­пре­си­је, ино­ва­ци­је и пар­ти­ци­па­тив­но­сти, она пак оди­ше ауто­ном­ним тен­ден­ци­ја­ма у му­зич­кој кре­а­тив­но­сти. Узи­ма­ју­ћи у об­зир ову дво­сми­сле­ност, про­је­кат те­жи да мар­ки­ра про­гре­сив­не тен­ден­ци­је у са­вре­ме­ној му­зи­ци уго­шћа­ва­њем ком­по­зи­то­ра и му­зи­ча­ра ко­ји су ак­тив­ни на рас­кр­шћу са­вре­ме­не по­пу­лар­не и тзв. озбиљ­не му­зи­ке.

Про­је­кат се ре­а­ли­зу­је у са­рад­њи Омла­дин­ског цен­тра ЦК13 и Цен­тра за но­ве ме­ди­је “ку­да.орг”. Ово је, та­ко­ђе, део ши­рег про­јек­та „Про­ши­ре­на естет­ска еду­ка­ци­ја", ко­ји се ре­а­ли­зу­је у са­рад­њи “ку­да.орг” са Мул­ти­ме­ди­јал­ним ин­сти­ту­том из За­гре­ба, Кон­тра­пунк­том из Ско­пља, Бер­ли­нер Га­зе­те из Бер­ли­на и Кул­тур­тре­гер/Бук­сом из За­гре­ба. Про­је­кат је по­др­жан кроз про­грам “Кре­а­тив­на Евро­па (2014-2020.)”. Европ­ске ко­ми­си­је, укљу­чу­ју­ћи по­др­шку Ми­ни­стар­ства кул­ту­ре и ин­фор­ми­са­ња Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, Европ­ске кул­тур­не фон­да­ци­је Ам­стер­дам – БАЦ про­грам, По­кра­јин­ског се­кре­та­ри­ја­та за кул­ту­ру и јав­но ин­фор­ми­са­ње и Гра­да Но­вог Са­да, као и Ита­ли­јан­ског ин­сти­ту­та за кул­ту­ру у Бе­о­гра­ду.

Б. П.

 

 

EUR/RSD 117.5518
Најновије вести