РАНИ ЈАВНИ УВИД генералне регулације Алмашког краја

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и мишљења Комисије за планове број V-35-584/19  од 21.11.2019. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава
urbanizam planovi pixabay
Фото: pixabay.com

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир  плана генералне регулације Алмашког краја у Новом Саду

Рани јавни увид у Концептуални оквир  плана генералне регулације Алмашког краја у Новом Саду одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 27. маја до 10. јуна 2020. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3 и у просторијама Месне заједнице „Подбара“ Нови Сад, Улица Косовска број 41.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Улица Школска број 3, Нови Сад, најкасније до 10. јуна 2020. године.

EUR/RSD 117.5825
Најновије вести