На Спен­су по­чео фе­сти­вал ко­ба­си­це

У ор­га­ни­за­ци­ји удру­же­ња „Ци­та­де­ла” из Ср­бо­бра­на и Ин­тер­кул­ту­рал­ног цен­тра Но­вог Са­да на пла­тоу ис­пред Спен­са отво­рен је „Фе­сти­вал ко­ба­си­це Ду­нав­ских ре­ги­ја”.
Na Spen­su po­čeo fe­sti­val ko­ba­si­ce  fo­to: Dnevnik.rs
Фото: На Спен­су по­чео фе­сти­вал ко­ба­си­це  фо­то: Дневник.рс  

До не­де­ље, 15. мар­та, од 9 до 21 час по­се­ти­о­ци има­ју при­ли­ку да про­ба­ју про­из­во­де до­ма­ћих из­ла­га­ча по­пут ме­сних и су­хо­ме­сна­тих про­из­во­да, ра­зно­вр­сних све­жих ко­ба­си­ца, си­ре­ва, ко­ла­ча и за­нат­ских пи­ва. 

Ор­га­ни­за­тор до­га­ђа­ја пот­пред­сед­ник Удру­же­ња „Ци­та­де­ла” из Ср­бо­бра­на Вин­це Хор­ват ис­та­као је зна­чај и на­ме­ну фе­сти­ва­ла.

– Циљ ове ма­ни­фе­ста­ци­је је да оку­пи­мо Вој­во­ђа­не и по­ка­же­мо на­шу га­стро­но­ми­ју и про­зво­де ма­лих, при­ват­них кла­ни­ца – ка­зао је Хор­ват за „Днев­ник”. – Но­во­са­ђа­ни во­ле су­хо­ме­сна­те про­из­во­де, ко­ба­си­це, па­при­каш, до­ма­ће си­ре­ве, та­ко да оче­ку­је­мо ве­ли­ку по­се­ће­ност. Ми ку­ва­мо ов­чи­ји и свињ­ски па­при­каш с кром­пи­ром и хле­бом и свињ­ски с те­стом, ко­ји ста­ју 500 ди­на­ра пор­ци­ја, и пе­че­мо ко­ба­си­це на ма­ђар­ски на­чин, а ко­шта­ју 250 ди­на­ра. На­ме­сти­ли смо и ша­тор, те по­се­ти­о­ци мо­гу на­те­на­не је­сти чор­би­цу уз му­зи­ку. Сва­ке го­ди­не уче­ству­је­мо у „Уку­си­ма Вој­во­ди­не” у Ли­ман­ском пар­ку, а пла­ни­ра­мо да про­ши­ри­мо до­га­ђај и да одр­жа­ва­мо ову ма­ни­фе­ста­ци­ју мо­жда чак и јед­ном ме­сеч­но.

Фото: Ко­ба­је и су­хо­ме­сна­ти де­ли­ка­те­с... фо­то: Дневник.рс  

На те­зга­ма је из­ло­жен ве­ли­ки из­бор до­ма­ћих све­жих ко­ба­си­ца и су­хо­ме­сна­тих де­ли­ка­те­са. Ко­ба­си­це ста­ју од 500 до 1.000 ди­на­ра ки­ло­грам, пе­че­ни­ца од 400 до 1.100, ку­лен и сла­ни­на до 800 ди­на­ра. Фир­ма „Ђо­на Ви­лов” ну­ди го­тов пре­маз од чва­ра­ка за пра­вље­ње по­га­чи­ца, за ко­ји је по­треб­но из­дво­ји­ти 150 ди­на­ра за ко­ли­чи­ну од 400 гра­ма. По из­гле­ду су ве­о­ма упе­ча­тљи­ви спе­ци­ја­ли­те­ти ме­сне ин­ду­стри­је „Ко­са­но­вић” – до­ма­ћи срем­ски ку­лен и ко­ба­си­ца с ба­де­мом.

По ре­чи­ма Ми­ро­сла­ва Стар­че­ви­ћа из фир­ме „Про млек” из Чач­ка, Вој­во­ђа­ни во­ле да ку­пу­ју до­ма­ће млеч­не про­из­во­де, по­пут, кај­ма­ка, мла­дог, ста­рог и ди­мље­ног си­ра, си­ра с па­при­ком и сре­му­шем, ур­не­бе­са. Це­не ки­ло­гра­ма си­ре­ва кре­ћу се од 200 до 600 ди­на­ра, док кај­мак ста­је 1000 ди­на­ра.

На штан­ду „Сом­бор­ског лан­го­ша” мо­гу се ку­пи­ти сом­бор­ске кроф­не за 100 ди­на­ра и тра­ди­ци­о­нал­ни ма­ђар­ски спе­ци­ја­ли­тет од те­ста лан­гош, ко­ји ста­је од 120 до 250 ди­на­ра, у за­ви­сно­сти од до­да­та­ка. Та­ко по­се­ти­о­ци мо­гу ужи­ва­ти у сла­ној ва­ри­јан­ти с па­вла­ком и бе­лим лу­ком или слат­кој са yемом или кре­мом.

Ка­да су у пи­та­њу ма­ђар­ске по­сла­сти­це, ту је чу­ве­ни ма­ђар­ски ко­лач кур­тош, по­ре­клом из Тран­сил­ва­ни­је, с уку­сом ци­ме­та, ора­ха, чо­ко­ла­де. ва­ни­ле, ко­ко­са и „ну­те­ле”, а ста­је 200 ди­на­ра.  Од оста­лих слат­ких ђа­ко­ни­ја, из­ла­га­чи ну­де ра­зно­лик из­бор по­сних и мр­сних ко­ла­ча ко­ји ко­шта­ју 350 ди­на­ра. Нај­број­ни­је су штру­дле с ма­ком, ора­си­ма и ви­шња­ма, ко­је ста­ју 700 ди­на­ра ки­ло­грам.

Фото: ... оста­ле ђа­ко­ни­је ма­ме по­се­ти­о­це фо­то: Дневник.рс

Ка­ко нам је об­ја­снио Не­ма­ња Ча­нак из „Фир­ме при­род­ног ме­да бра­ће Бли­за­нац”, су­гра­ђа­ни се ве­о­ма ин­те­ре­су­ју за мед ко­ји је по­ре­клом из оп­шти­на Бач и Апа­тин. Це­не ме­да кре­ћу се од 600 до 800 ди­на­ра ки­ло­грам, у за­ви­сно­сти од вр­сте.

На кра­ју шет­ње кроз штан­до­ве, Но­во­са­ђа­ни се мо­гу осве­жи­ти со­ко­ви­ма и „слеш“ сла­до­ле­дом, за ко­је је по­треб­но из­дво­ји­ти око 150 ди­на­ра, или за­нат­ским пи­вом из Тран­сил­ва­ни­је, ко­је ко­шта 200 ди­на­ра.

Ор­га­ни­за­то­ри по­ру­чу­ју да ће то­ком ма­ни­фе­ста­ци­је по­се­ти­о­це и из­ла­га­че за­ба­вља­ти там­бу­ра­ши и фол­клор­не гру­пе.

А. Ан­дри­је­вић и Т. Па­чић

 

 

 

 

 

 

EUR/RSD 117.5504
Најновије вести