Конкурси за финансирање пројеката у култури

Градоначелник Града Новог Сада  расписује јавни конкурс за  финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2021. години
gradska kuca fica
Фото: Дневник/ Филип Бакић

 

На основу члана 76. став  1. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09,  13/16, 30/16 – испр. и 6/20), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 105/16 и 112/17), и члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градоначелник Града Новог Сада 

р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2021. ГОДИНИ

 

I               Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада у 2021. години. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/20), и то за следеће тематске области:

 

1.            музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

2.            позоришна уметност и уметничка игра – класичан балет, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);

3.            ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура (стваралаштво, продукција);

4.            манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво, дигитално стваралаштво и мултимедија;

5.            остала извођења културних програма и културних садржаја (фестивали, манифестације, мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.).

             

                      Средства за финанасирање и суфинанасирање пројеката из става 1, опредељена су у укупном износу од 125.329.000,00 динара, од чега:

 

-              на економској класификацији 454- субвенције приватним предузећима 28.800.000,00 динара

-              на економској класификацији 463  -транфери осталим нивоима власти 7.400.000,00 динара

-              на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама

89.129.000,00 динара.

 

 Напомена :

 

1.            Конкурс није намењен продукцији филмских пројеката и телевизијских серија.

 

       2. Пројекти културних делатности националних мањина у Републици Србији, културних делатности особа са инвалидитетом, културних делатности деце и културних делатности за децу и младе, као и културних делатности  припадника других друштвено осетљивих група, научно истраживачких и едукативних делатности у култури  пријављују се у оквиру једне од 5 наведених области.

 

 

          II   Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач  Град Нови Сад.

 

         III     Циљеви конкурса

 

                    Град Нови Сад je у процесу припреме и реализације пројекта Европска престоница културе за 2022. годину. Сходно томе, овај јавни конкурс усмерен је ка пројектима који су усаглашени са начелима европске културне политике, уз поштовање принципа развоја публике (децентрализацијa културних садржаја, партиципацијa, односно учешћe грађана и стручне јавности у процесима креирања програма и доношења одлука, инклузија, интеркултуралност...), као и принципа интернационализације културне сцене, побољшања приступачности културних објеката и културних садржаја и одрживости пројеката. 

 

          Град Нови Сад развија културно-уметничке програмске целине (програмске лукове) које су концептуално и датумски одређене. У процесу успостављања јединствене културне и програмске политике на територији Града Новог Сада, потребно је да предлагачи пројеката имају опционо у виду програмске целине  којима ће се Нови Сад  2022. године представити као Европска престоница културе. Предвиђени програмски лукови за 2021. годину су:

-              Дочек,

-              „Друга“ Европа,

-              Сеобе,

-              Тврђава мира,

-              Будућност Европе,

-              Хероине,

-              Дунавско море,

-              Калеидоскоп културе.

 

Детаљније информације о програмским луковима могу се наћи путем линка:

    http://novisad2021.rs/novi-sad-2021/programski-koncept/

 

 

IV       НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

1.            Електронска пријава – на званичном сајту Градске управе за културу  www.kultura.novisad.rs обавезна је електронска пријава у делу КОНКУРСИ.  Након пријаве корисник добија јединствени број пријаве.

 

2.            Образац пријаве који сте послали електронским путем, са свом обавезном документацијом предати на писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад или послати поштом са наведеним бројем електронске пријаве на адресу: Градска управа за културу Града Новог Сада, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад.

 

                Уз попуњен Образац пријаве на конкурс, учесник Јавног конкурса је у обавези да достави и:

1.            детаљан опис пројекта у култури за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава,

2.            детаљно разрађен буџет пројекта (обавезно је навести врсту трошка, јединицу мере, количину, цену и укупну вредност),

3.            копију акта о регистрацији код надлежног органа,

4.            копију Обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање удружења/организације,

5.            копију дела статута удружења/ организације који се односи на делатност организације;

6.            податке о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта,

7.            најмање једну биографију учесника у пројекту,

8.            изјава о додељеним средствима Града у претходне две године, и

9.            изјаву о прихватању обавезе корисника.

 

 

V             Електронска пријава на Јавни конкурс може се преузети са званичног сајта Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs. Електронска пријава је обавезна.

 

VI    Пријава на Јавни конкурс са пратећом документацијом подноси се на Обрасцу пријаве (Образац број 1.) који је саставни део конкурсне документације, у  затвореној коверти у писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад - Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области савременог стваралаштва у 2021. години.     

                      

VII          Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у дневнoм листу „Дневник“. Последњи дан за подношење пријава је 22. фебруар 2021. године.

 Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

 Конкурсна документација се не враћа.

 

                VIII         Поступак Јавног конкурса спровешће стручне комисије, које ће именовати   Градоначелник Града Новог Сада.

 

IX            Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, као и пријаве оних учесника на конкурсу који нису поднели извештај о реализацији пројекта за 2020. годину. Такође, за непотпуне пријаве ће се сматрати оне пријаве у којима трошкови пројекта нису таксативно наведени.

 

X   Градска управа за културу НЕЋЕ финансирати и суфинансирати: сталне    трошкове (грејање, струја, телефон, закуп простора, плате запослених, трошкове горива и путовања код Подносиоца  пријаве), набавку  опреме и угоститељске услуге. Трошкови репрезентације и трошкови превоза и смештаја учесника везаних за пројекат ће се суфинансирати у изузетним случајевима када је пројекат таквог карактера да укључује ове елементе.

 

XI       Финансирање и суфинансирање пројеката у култури спроводи се у складу са  прописима којима се уређује контрола државне помоћи.

 

XII           КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА:

1.            Усклађеност са основним принципима и циљевима Стратегије културног развоја Града Новог Сада и усклађеност са циљевима конкурса са акцентом на децентрализацију културних садржаја;

2.            степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице;

3.            стручни, односно уметнички капацитети потребни за реализацију пројекта,

4.            неопходни ресурси;

5.            квалитет и садржајна иновативност пројекта;

6.            финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања.

                 

XIII         Подносилац пријаве може да учествује на Конкурсу са највише 3 (три)     

пројекта.

Образац пријаве (Образац број 1.) се подноси у 4 (четири ) примерка, а  

остала документација у 1 (једном ) примерку.

XIV   Позивају се удружења у култури заинтересована за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градској управи за културу. Уз предлог за чланове комисије, доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати до закључења Конкурса.

Додатне информације се могу добити у Градској управи за културу на телефон 021/451-719  од 12 до 14 часова или на mail: kultura@uprava.novisad.rs

         

На основу члана 76. став 1. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16,   30/16 - испр. и 6/20), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17) и члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градоначелник Града Новог Сада

 

р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

У 2021. ГОДИНИ

 

I               Јавни конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање пројеката у култури Града Новог Сада, у области нематеријалног културног наслеђа, а подразумева пројекте чија је реализација предвиђена у 2021. години. Средства су обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/20), и то за:

 

-              истраживање, документовање, проучавање, заштиту, очување, представљање,

-              интерпретацију нематеријалног културног наслеђа, и

-              народну игру.

 

                Средства за финансирање и суфинанасирање пројеката из става 1, опредељена су у укупном износу од 22.150.000,00 динара, од чега:

 

-              на економској класификацији 454- субвенције приватним предузећима 250.000,00 динара

-              на економској класификацији 463  -транфери осталим нивоима власти 650.000,00 динара

-              на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама 21.250.000,00 динара

 

II             Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Град Нови Сад.

 

III            Циљеви пројекта:

 

                Град Нови Сад je у процесу припреме и реализације пројекта Европска престоница културе за 2022. годину. Сходно томе, овај јавни конкурс усмерен је ка пројектима који су усаглашени са начелима европске културне политике, уз поштовање принципа развоја публике (децентрализацијa културних садржаја, партиципацијa, односно учешћe грађана и стручне јавности у процесима креирања програма и доношења одлука, инклузија, интеркултуралност...), као и принципа интернационализације културне сцене, побољшања приступачности културних објеката и културних садржаја и одрживости пројеката.

 

                Град Нови Сад развија културно-уметничке програмске целине (програмске лукове) које су концептуално и датумски одређене. У процесу успостављања јединствене културне и програмске политике на територији Града Новог Сада, потребно је да предлагачи пројеката имају опционо у виду програмске целине којима ће се Нови Сад 2022. године представити као Европска престоница културе. Предвиђене програмски лукови за 2021. годину су:

-              Дочек,

-              „Друга“ Европа,

-              Сеобе,

-              Тврђава мира,

-              Будућност Европе,

-              Хероине,

-              Дунавско море,

-              Калеидоскоп културе.

 

                Детаљније информације о програмским луковима могу се наћи путем линка:    http://novisad2021.rs/novi-sad-2021/programski-koncept/

 

 

IV            Електронска пријава је ОБАВЕЗНА. Електронска пријава на Јавни конкурс може се преузети са званичног сајта Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs у оквиру одабраног конкурса. Након обављене електронске пријаве корисник добија јединствени број пријаве.

 

V             Образац пријаве који сте послали електронским путем, са обавезном пратећом документацијом предати на писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад или послати путем поште са јединственим бројем електронске пријаве, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада - Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области нематеријалног културног наслеђа у 2021. години.

                Образац пријаве се подноси у 4 (четири ) примерка, а остала документација у 1 (једном) примерку

 

                Уз попуњен Образац пријаве на конкурс, учесник Јавног конкурса је у обавези да достави и:

 

1.            детаљан опис пројекта у култури за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, са разрађеним активностима и динамиком реализације,

2.            детаљно разрађен буџет пројекта (обавезно је навести врсту трошка, јединицу мере, количину, цену и укупну вредност),

3.            копију акта о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа - основног Решења и евентуалних измена,

4.            копију Статута удружења или другог оснивачког акта учесника конкурса,

5.            копију Обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање удружења/организације,

6.            подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта,

7.            најмање једну биографију учесника у пројекту,

8.            изјава о додељеним средствима Града у претходне две године, и

9.            изјаву о прихватању обавезе подносиоца пријаве / корисника средстава из буџета Града Новог Сада

 

                Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка. Конкурсна документација се не враћа.

 

 

VI            Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 35 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Дневник“. Последњи дан за подношење пријава је 26. фебруар 2021. године.

 

VII          Поступак Јавног конкурса спровешће стручна комисија, коју именује Градоначелник Града Новог Сада.

 

VIII         Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, као и пријаве оних учесника на конкурсу који нису поднели Извештај о реализацији пројекта за 2020. годину. Такође, за непотпуне пријаве ће се сматрати оне пријаве у којима трошкови пројекта нису таксативно наведени.

 

IX            Градска управа за културу НЕЋЕ финансирати и суфинансирати: сталне трошкове (грејање, струја, телефон, закуп простора, плате запослених, трошкове горива и путовања код Подносиоца пријаве), плате и дневнице, награде и поклоне, књиговодствене и  секретарске услуге, канцеларијски материјал, набавку опреме, угоститељске услуге, ПДВ пореског обвезника, провизије код Управе за трезор и пословних банака, таксе, као ни дугове организације. Трошкови репрезентације, трошкови превоза и смештаја учесника везаних за пројекат ће се суфинансирати у изузетним случајевима када је пројекат таквог карактера да укључује ове елементе.

 

 

X             Финансирање и суфинансирање пројеката у култури спроводи се у складу са прописима којима се уређује контрола државне помоћи.

 

XI            КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА:

 

1.            Усклађеност са основним принципима и циљевима Стратегије културног развоја Града Новог Сада са акцентом на децентрализацију културних садржаја;

2.            степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице;

3.            стручни, односно уметнички капацитети потребни за реализацију пројекта,

4.            неопходни ресурси;

5.            квалитет и садржајна иновативност пројекта;

6.            финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања.

 

XII           Подносилац пријаве може да учествује на Конкурсу са највише 3 (три) пројекта.

 

XIII         Позивају се удружења у култури заинтересована за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градској управи за културу. Уз предлог за чланове комисије, доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати до закључења Конкурса.

 

                Додатне информације се могу добити у Градској управи за културу на телефон  021/451-719  од 12 до 14 часова или на е-mail: kultura@uprava.novisad.rs

 

 

На основу члана 76. став 1. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/20), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) и члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градоначелник Града Новог Сада

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за суфинансирање пројеката у култури у области књижевности

(стваралаштво и преводилаштво) и издаваштва у 2021. години

 

 

I  Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката у култури у области књижевности (стваралаштво и преводилаштво) и издаваштва, средствима из буџета Града Новог Сада, у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20).

 

Средства за суфинансирање пројеката из става 1, опредељена су у укупном износу од 9.770.000,00 динара, од чега:

 

•             на економској класификацији 454 - субвенције приватним предузећима

4.400.000,00 динара,

 

•             на економској класификацији 463 - транфери осталим нивоима власти

1.840.000,00 динара,

 

•             на економској класификацији 481 - дотације невладиним организацијама

3.530.000,00 динара.

 

 

II             ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Право учешћа на Јавном конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе и издаваштва, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Град Нови Сад.

 

III            Учесник на Јавном конкурсу може да конкурише за суфинансирање:

•  ауторских права за књиге и часописе,

 

• трошкова припреме (дизајн, откуп ауторских права за илустративни материјал, трошкова оригиналних текстова, превода и слично), и

 

•             трошкова штампе.

 

Град Нови Сад je у процесу припреме и реализације пројекта Европска престоница културе за 2022. годину. Сходно томе, овај јавни конкурс усмерен је ка пројектима који су усаглашени са начелима европске културне политике, уз поштовање принципа развоја публике (децентрализацијa културних садржаја, партиципацијa, односно учешћe

 

 

грађана и стручне јавности у процесима креирања програма и доношења одлука, инклузија, интеркултуралност...), као и принципа интернационализације културне сцене, побољшања приступачности културних објеката и културних садржаја и одрживости пројеката.

 

Град Нови Сад развија културно-уметничке програмске целине (програмске лукове) које су концептуално и датумски одређене. У процесу успостављања јединствене културне и програмске политике на територији Града Новог Сада, потребно је да предлагачи пројеката имају опционо у виду програмске целине којима ће се Нови Сад 2022. године представити као Европска престоница културе. Предвиђени програмски лукови за 2021. годину су:

 

•             Дочек,

•             „Друга“ Европа,

•             Сеобе,

•             Тврђава мира,

 

•             Будућност Европе,

•             Хероине,

•             Дунавско море,

•             Калеидоскоп културе.

 

Детаљније информације о програмским луковима могу се наћи путем линка:

http://novisad2021.rs/novi-sad-2021/programski-koncept/

 

 

IV Избор пројеката врши се на основу следећих општих критеријума:

 

1)            Усклађеност са основним принципима и циљевима Стратегије културног развоја Града Новог Сада

 

2)            Квалитет и садржајна иновативност пројекта

3)            Капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

 

а)стручни, односно уметнички капацитети, и

 

б)неопходни ресурси

 

4)            Финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања

 

5)            Степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

Посебни критеријуми за избор пројеката:

 

-              у култури, у области издавања књига::

 

1)            да је прво издање књиге,

2)            да књига има уметничку, књижевну и научну вредност,

3)            да постоји културни и јавни интерес за издавање књиге,

4)            да је књига оригинално и креативно дело,

 

5)            да промовише културу Града Новог Сада и његово културно наслеђе,

и

6)            усклађеност са програмским целинама Европске престонице културе - Нови Сад 2022.

 

-              у култури, у области издавања часописа:

 

1)            да је часопис из области културе, уметности и других друштвених наука,

2)            да постоји значај часописа у културној јавности,

3)            да часопис по свом садржају испуњава вредносне и естетске критеријуме,

4)            да постоји континуитет у излажењу часописа, и

 

5)            усклађеност са програмским целинама Европске престонице културе - Нови Сад 2022.

 

 

V НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

 

1.            Електронска пријава - на званичном сајту Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs обавезна је електронска пријава у делу КОНКУРСИ Након пријаве корисник добија јединствени број пријаве.

 

2.            Образац пријаве који сте послали електронским путем, са обавезном документацијом предати на писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад или послати поштом са наведеним бројем електронске пријаве.

 

 

VI Уз попуњени образац Пријаве на Јавни конкурс, учесници на конкурсу подносе документацију и Пројекат који садрже:

 

-              основне податке о учеснику на конкурсу (назив, седиште, матични број и порески идентификациони број),

 

-              доказ да су регистровани за обављање културне и издавачке делатности,

 

-              документ о правном статусу издавача (фотокопију Решења о регистрацији код надлежног органа - основног Решења и евентуалних измена),

 

-              копију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање правног лица,

-              детаљан синопсис и садржај дела код објављивања књиге,

 

-              белешку о аутору дела, преводиоцу и редактору, писцу предговора (поговора) код објављивања књиге,

 

-              рок за реализацију пројекта,

-              податке о графичкој опреми и дизајну, код објављивања књиге и часописа,

-              резиме једне стручне рецензије дела, код објављивања књиге,

-              детаљан опис концепције часописа и учесталост излажења часописа,

 

-              детаљан финансијски план пројекта, правилно попуњен у табели Пријаве (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом, са спецификацијом износа укупно потребних средстава за реализацију тих активности, износа средстава која се траже из буџета Града, износа сопствених средстава и износа средстава из других извора),

-              податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава,

 

-              изјаву о прихватању обавезе потписника/корисника средстава из буџета Града (саставни део Пријаве).

 

VII Образац Електронске пријаве на Јавни конкурс се може преузети са званичног сајта Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs. Електронска пријава је oбавезна.

 

VIII Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се лично, на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној коверти, у    писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком, на наведену адресу, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада - Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у култури у области књижевности (стваралаштво и преводилаштво) и издаваштва у 2021. години.

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

IX Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 40 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Дневник“.

 

Последњи дан за подношење пријава је 3. март 2021. године.

 

Конкурсна документација се не враћа.

X Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија.

XI Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс, пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на суфинансирање пројеката средствима из буџета Града, а нису поднели Извештај о реализацији пројекта из претходне године, или су поднели непотпун Извештај (нису оправдана додељена финансијска средства из буџета Града).

 

ХII ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Подносилац пријаве може да учествује на Јавном конкурсу са највише 3 (три) пројекта. Образац Пријаве се подноси у 4 (четири) примерка, а приложена документација у 1 (једном) примерку.

XIII Позивају се удружења у култури заинтересована за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градској управи за културу. Уз предлог за чланове комисије, доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати до закључења Конкурса.

Додатне информације се могу добити у Градској управи за културу на телефон 021/451-719 од 12 до 14 часова или на mail: kultura@uprava.novisad.rs

       

На основу члана 77. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/20) и члана 2. став 2. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури којa својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 81/16), Градска управа за културу Града Новог Сада, расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури са седиштем на територији Града Новог Сада, којa својим радом доприносе развоју

културе и уметности у Граду Новом Саду

I. Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури са седиштем на територији Града Новог Сада, којa својим радом доприносе развоју културе и уметности у Граду Новом Саду.

 

Текући расходи и издаци који се могу суфинансирати у складу Одлуком су:

- закуп простора за рад,

- услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),

- енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, централно грејање, грејање на природни гас),

- комуналне услуге и

- трошкови административних услуга (књиговодствене, секретарске услуге).

 

Укупна средства опредељена за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури, за 2021. годину износе 4.000.000,00 динара.

 

Висина додељених средстава не може премашити износ од 45% од укупних текућих расхода и издатака удружења, на годишњем нивоу.

 

II. Корисници

 

Подносиоци пријава на Јавни позив за суфинансирање текућих расхода и издатака могу бити удружења у култури чије је седиште на територији Града Новог Сада, a која својим програмима трајније задовољавају културне потребе грађана Новог Сада, односно испуњавају прописане услове.

III. Начин пријављивања и потребна документација

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Електронска пријава – на званичном сајту Градске управе за културу  www.kultura.novisad.rs обавезна је електронска пријава у делу КОНКУРСИ.  Након пријаве корисник добија јединствени број пријаве.

Образац пријаве који сте послали електронским путем, са свом потребном документацијом предати на писарници Градске управе, Трг слободе 1, Нови Сад или послати поштом са наведеним бројем електронске пријаве.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља:

1)            Попуњен и потписан образац пријаве,

2)            Програм рада удружења за текућу годину,

3)            Финансијски план за текућу годину, са утврђеном расподелом трошкова која се траже од Града,

4)            Финансијски извештај за претходну годину, са закључним листом,

5)            Копију последњег рачуна за закуп простора за рад, услуга телекомуникација, енергетских услуга, комуналних услуга и трошкова административних услуга,

6)            Извештај о петогодишњем  раду,

7)            Стратешки развојни план за наредних пет година и

8)            Копију Обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање удружења.

 

Поред доказа наведених у ставу 1. ове тачке, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив.

 

   IV. Мерила и критеријуми за избор корисника

Град ће средствима из буџета суфинансирати део текућих расхода и издатака удружења уколико испуњавају најмање четири од  наведених критеријума:

1)    да имају статус репрезентативног удружења у култури утврђен у складу са Законом,

2)   да имају успостављену сарадњу и успешно реализоване пројекте са другим удружењима у

         земљи или иностранству,

3)   да имају најмање десет година дугу традицију у непрекидном раду на територији Града,

4)  да су организовали најмање један пројекат у области културе у којем су учествовали

         међународни учесници,

5)   да не остварују добит ни по једном основу, осим чланарине удружења,

6)   да имају освојене награде и признања удружења и његових чланова и

7)   да објављују извештаје јавно и транспарентно.

 

V. Поступак за одлучивање

Пријаве за суфинансирање текућих расхода и издатака разматра стручна комисија (у даљем тексту: Комисија) коју образује и именује Градоначелник Града Новог Сада.

Комисија има председника и два члана, који се именују из реда лица која су својом професијом или радом у области културе дала значајан допринос унапређивању културног живота и стваралаштва у Граду.

Комисија на првој седници доноси Пословник о раду, којим ће се, између осталог, утврдити систем бодовања поднетих пријава према утврђеним критеријумима.     

Административне и стручне послове за потребе рада Комисије обавља Градска управа.

Комисија, након разматрања поднетих пријава, доставља Градској управи предлог удружења којима ће се суфинансирати део текућих расхода и издатака, у складу са овом одлуком и финансијским могућностима буџета Града.

На основу предлога Комисије, Градска управа сачињава предлог акта којим се за текућу буџетску годину утврђују удружења којима ће се доделити средства из буџета Града за суфинансирање текућих расхода и издатака, са износом средстава за свако удружење, који доставља Градоначелнику.

Градоначелник, доноси акт којим се за текућу буџетску годину утврђују удружења којима ће се доделити средства из буџета Града за суфинансирање текућих расхода и издатака, са износом средстава за свако удружење.

Удружење које је остварило право на суфинансирање текућих расхода и издатака средствима из буџета Града, закључује уговор са Градском управом, којим се детаљније уређују међусобни односи уговорних страна.

Пренос средстава врши се квартално, Закључком Градоначелника, а на основу захтева удружења.

Удружење коме су опредељена средства из буџета Града за суфинансирање текућих расхода и издатака, дужно је да достави Градској управи годишњи извештај о наменском трошењу пренетих средстава најкасније до 15. јануара наредне године.

Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима Градској управи за културу најкасније у року од 45 дана од дана објављивања Јавног позива у дневном листу „Дневник“.

Документација се доставља у писарницу Градске управе за опште послове Града Новог Сада, Трг слободе 1 или путем поште, на наведену адресу, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада – са напоменом: „За Јавни позив за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури”.

Позивају се удружења у култури заинтересована за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градској управи за културу. Уз предлог за чланове комисије, доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати до закључења Јавног позива.

Додатне информације се могу добити у Градској управи за културу на телефон: 021/451-719, од 12 до 14 часова или на mail: kultura@uprava.novisad.rs

 

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр и 6/20), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сада  ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градоначелник Града Новог Сада расписује

 

Ј А В Н И   КОНКУРС

за суфинансирање пројеката у области културе и уметности

који су подржани кроз међународне фондове

у 2021. години

 

Предмет

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су финансијски подржани кроз следеће међународне фондове, а реализују се у 2021. години:

•             Креативна Европа - потпрограм „Култура“

•             Програми прекограничне сарадње (ИПА)

•             Европа за грађане и грађанке

•             ЕРАСМУС +

•             Други међународни фондови из области културе и уметности

      За наведене намене предвиђена су средства у буџету Града Новог Сада у укупном износу од 6.000.000,00 динара.

На Конкурсу неће бити разматрани:

•             пројекти подржани средствима из фондова билатералне сарадње и фондова дипломатских и конзуларних представништава;

•             пројекти унилатералне подршке установа и организација из страних држава;

•             пројекти из области издаваштва, медија, филма и других аудиовизуелних делатности;

•             пројекти подржани у оквиру потпрограма „МЕДИА“ програма Креативна Европа.

Циљ

Циљ конкурса је:

- системска подршка развоју међународне сарадње културног сектора Града кроз подршку пројектима који су суфинансирани у оквиру међународних фондова;

- подстицање новосадских културних организација за аплицирање на позиве међународних фондова;

-   јачање финансијских капацитета организација цивилног друштва у Граду Новом Саду

-  подршка развоју одрживих партнерстава између локалних и европских организација

На овај начин примењују се европски и међународни стандарди и обезбеђују услови за квалитетно спровођење пројеката од стране апликаната.

Право учешћа

Право учешћа на конкурсу имају удружења регистрована за обављање делатности културе, као и друге невладине организације у области културе, са седиштем на териториjи Града Новог Сада.

Износ доступне финансијске подршке

Средства за суфинансирање пројеката могу се одобрити у износу:

а) до 30% од вредности одобреног буџета подносиоца апликације Граду*, уколико се ради о партнеру на пројекту или

б) до 40% од вредности одобреног буџета подносиоца апликације Граду **, уколико се ради о носиоцу пројекта***

 (*структура финансијске подршке за партнера на пројекту: међународни фонд до 60%, Град до 30%, други извори до 10% - од вредности одобреног буџета подносиоца апликације)

(**структура финансијске подршке за носиоца пројекта: међународни фонд до 60%, Град до 40% - од вредности одобреног буџета подносиоца апликације)

(*** носилац пројекта је правно лице које преузима одговорност за реализацију читавог пројекта у уговору са међународним фондом)

Прихватљиви трошкови за финансирање су трошкови који су део постојећег буџета одобреног од стране међународног фонда, и то првенствено трошкови пројектних активности.

Критеријуми

Избор пројеката ће бити извршен у складу са критеријумима утврђеним Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 105/16 и 112/17), и то:

 1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

 

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

Комисија ће кроз Пословник о раду регулисати начин оцењивања пројеката, разрадити наведене критеријуме и по потреби, увести додатне специфичне критеријуме за оцену пријављених пројеката.

Пријава

 Пријава мора да садржи следећу документацију:

1.            Образац пријаве (преузет са званичне интернет стране Градске управе за културу Града Новог Сада www.kultura.novisad.rs);

2.            Копију потписаног уговора и/или одлуке* о одобреним средствима од стране међународног фонда;

3.            Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум и сл.);

4.            Податке о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта („лична карта“ и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду);

5.            Детаљан опис пројекта;

6.            Детаљну спецификацију трошкова за пројектне активности за чију се реализацију потражују средства од Града Новог Сада – Градске управе за културу;

7.            Биографије кључних експерата на пројекту;

8.            Опционо - документацију пројекта: фотографије, штампане материјале и/или материјале на CD-у;

9.            Копију потврде о регистрацији код надлежног органа (извод из регистра АПР)

10.          Копију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање Удружења/организације

 *исплата средстава након потписаног и достављеног уговора са међународним фондом

Сва документација се предаје у једном примерку, осим Обрасца пријаве који се предаје у 4 примерка.

За сваки пројекат подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају.

Трајање конкурса и начин достављања пријаве

Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 45 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Последњи дан за подношење Пријава је 8. март 2021. године.

 

Образац Пријаве се преузима са званичог сајта Градске управе за културу: www.kultura.novisad.rs

 

1.            Електронска пријава – на званичном сајту Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs обавезна је електронска пријава у делу КОНКУРСИ. Након пријаве корисник добија јединствени број пријаве.

 

2.            Образац пријаве који сте послали електронским путем, са свом обавезном документацијом предати на писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад или послати поштом са наведеним бројем електронске пријаве, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад – за конкурс за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове у 2021. години.

Образац пријаве се предаје у четири примерка.

Напомене

1.            Уколико је носилац пројекта подржаног од стране међународног фонда организација из Новог Сада, а постоји још партнера на пројекту из Града Новог Сада, сваки од партнера на пројекту има право да посебно аплицира за средства из буџета  Града.

2.            У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Градска управа за културу обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди пријаву у року.

3.            Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

4.            Резултати конкурса биће обjављени и на званичној интернет страници Града Новог Сада (www.novisad.rs) и званичној интернет страници Градске управе за културу (www.kultura.novisad.rs).

 

Додатне информације

За сва питања везана за поступак у вези са поступком пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: kultura@uprava.novisad.rs или на телефон: 021 451 719,  радним даном од 12,00 до 14,00 часова.

 

 

 

EUR/RSD 117.5768
Најновије вести