Конкурс за финансирање изградње и одржавања верских објеката

Градоначелник Града Новог Сада расписује јавни  конкурс за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији града новог сада у 2021. години
uspenska crkva
Фото: Dnevnik (arhiva)

 

На основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2006), члана 5. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/20), и члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градоначелник Града Новог Сада

 

расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2021. ГОДИНИ

 

 

I                               Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада у 2021. години.  Средства су обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20), и то за:

 

-              радове на изградњи верских објеката,

-              текуће поправке и одржавање верских објеката,

-              инвестиционо одржавање верских објеката,

-              партерно уређење порти верских објеката, и

-              обнову верских објеката.

 Обнова верских објеката подразумева:

-              рестаураторске, конзерваторске и радове на ревитализацији верских објеката који су утврђени за културно добро, односно који су од значаја за градитељско наслеђе, и

-              радове на санацији, адаптацији и реконструкцији верских објеката који су утврђени за културно добро, односно који су од значаја за градитељско наслеђе.

 

Средства за суфинансирање пројеката из става 1, опредељена су у укупном износу од 11.390.000,00 динара.  

 

 

 II            ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Право учешћа на Јавном конкурсу имају цркве и верске заједнице чији се   објекти налазе на територији Града, или чија се изградња планира на територији Града Новог Сада.

 

           

             III       Мерила и критеријуми за избор пројеката за суфинансирање изградње,           

                          одржавања и обнове         верских објеката су:

 

- степен угрожености верског објекта,

- категоризација верског објекта као културног добра (изузетан значај, велики значај, споменик културе), и

- значај верских објеката за културу, уметност, историју и сл., уколико верски објекат није утврђен за споменик културе, ако је у поступку припреме за проглашење, или је добро које ужива претходну заштиту.

 

       

       IV     НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

 

         1.    Електронска пријава - на званичном сајту Градске управе за културу  www.kultura.novisad.rs ОБАВЕЗНА је електронска пријава у делу: Конкурси (верски објекти). Након пријаве корисник добија јединствени број пријаве.

 

         2.   Образац пријаве који сте послали електронским путем, са обавезном пратећом документацијом предати у затвореној коверти са наведеним бројем електронске пријаве, на писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад или послати путем поште на наведену адресу, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада - Јавни конкурс за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на теритприји Града           Новог Сада у 2021. години.

Сваки Пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

 

 

V             Уз попуњени Образац Пријаве, учесници на конкурсу подносе документацију и Пројекат који садржи:

- основне податке о учеснику на конкурсу (назив, седиште, матични број и порески идентификациони број),

- документ о правном статусу подносиоца пријаве (фотокопија Решења о 

регистрацији код надлежног органа - основног Решења и евентуалних измена, извод из Регистра цркава и верских заједница),

- податке о одговорном лицу за заступање и функција коју обавља,

- одлуку надлежног органа цркве или верске заједнице о извођењу радова, 

- потребне дозволе и сагласности надлежних органа предвиђене законом и 

другим прописима који регулишу област планирања и изградње,

- детаљан опис радова на изградњи, одржавању и обнови верског објекта -  Предмер и предрачун радова које Пројекат третира,

- техничка и фото документација у складу са потребама Пројекта,

- рок за реализацију пројекта, 

- детаљан финансијски план - буџет пројекта, правилно попуњен у табели Пријаве (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом, са спецификацијом износа укупно потребних средстава за реализацију тих активности, износа средстава која се траже из буџета Града, износа сопствених средстава и износа средстава из других извора),

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава, и

- изјаву о прихватању обавезе корисника средстава из буџета Града (саставни     део Пријаве).

               

 

 

 VI       Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 45 дана од дана објављивања

конкурса у средствима јавног информисања.

Последњи дан за подношење Пријава је 8. март 2021. године.

Конкурс ће бити објављен и на званичном сајту Града Новог Сада www.novisad.rs и Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs.

                             Конкурсна документација се не враћа.

 

 

VII          Учесници који конкуришу за доделу средстава за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката који имају статус културног добра, или добра под претходном заштитом, у обавези су да се пре подношења пријаве на Јавни конкурс, обрате Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за добијање потребних Услова и мера техничке заштите за извођење планираних радова, као и да Управи доставе прибављену сагласност на пројектну документацију од стране Завода.

 

 

VIII         Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија.

 

IX            Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на суфинансирање пројеката средствима из буџета Града, а нису поднели извештај о реализацији пројекта из претходне године, или су поднели непотпун извештај (нису оправдана додељена финансијска средства из буџета Града).

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страници Градске управе за културу (www.kultura.novisad.rs), најкасније 90 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. 

 

 

Х             ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА  

 

Подносилац пријаве може да учествује на Јавном конкурсу са највише 3 (три) пројекта.

Образац Пријаве се подноси у 4 (четири) примерка, а приложена    документација у 1 (једном) примерку.

 

Додатне информације се могу добити у Градској управи за културу на телефон    021/451-719 од 12 до 14 часова или на mail: kultura@uprava.novisad.rs

 

EUR/RSD 117.5791
Најновије вести