Но­во­сад­ски умет­ни­ци у Ја­па­ну захваљујући програму "Кизуна"

Че­ти­ри но­во­сад­ска умет­ни­ка по­се­ти­ће Ја­пан, у окви­ру про­гра­ма “Ки­зу­на” ко­ји ре­а­ли­зу­је „Но­ви Сад 2021 – Европ­ска пре­сто­ни­ца кул­ту­ре“, у са­рад­њи са ор­га­ни­за­ци­јом „ЕУ – Ја­пан фест“.
e
Фото: pixabay.com

Ових че­тво­ро кан­ди­да­та, ко­ји де­лу­ју на раз­ли­чи­тим по­љи­ма кул­ту­ре, ода­бра­но је у дру­гом кру­гу про­гра­ма раз­ме­не „Ки­зу­на“, што им омо­гу­ћу­је да от­пу­ту­ју у Ја­пан, где ће спро­ве­сти свој сту­диј­ски и ис­тра­жи­вач­ки рад. Ка­ко на­во­де у Фон­да­ци­ји 2021, у пи­та­њу су Мар­ко Ка­ћан­ски, “ре­ди­тељ ко­ји иза се­бе има број­не, пре­те­жно, до­ку­мен­тар­не фил­мо­ве, а кре­и­ра и ком­пју­тер­ске игри­це”; Ле­на Пу­ца­ре­вић, “ли­ков­на умет­ни­ца ко­ја се по­ред сли­кар­ства ба­ви цр­те­жи­ма, гра­фи­ком, илу­стра­ци­јом и ди­зај­ном”, Ог­њен Пет­ко­вић, “ауди­о­ви­зу­ел­ни умет­ник и ре­ди­тељ ко­ји се ба­ви екс­пе­ри­мен­тал­ним и до­ку­мен­тар­ним фил­мом; и Јо­ва­на Сте­вић, “глу­ми­ца, про­ду­цент­ки­ња и ге­не­рал­на ди­рек­тор­ка фе­сти­ва­ла ЈСФФ („Ја­пан­ско-срп­ски фе­сти­вал фил­ма“).”

„За­да­так про­јек­та „Ки­зу­на“ је под­сти­ца­ње раз­ме­не и са­рад­ње из­ме­ђу до­ма­ће и ја­пан­ске кул­тур­не сце­не, при­ли­ка за умет­ни­ке и кул­тур­не рад­ни­ке да сти­чу но­ва ис­ку­ства, пу­ту­ју, до­би­ју но­ве иде­је, упо­зна­ју ко­ле­ге и по­кре­ну но­ве про­јек­те”, на­во­де у Фон­да­ци­ји 2021. До са­да је, по њи­хо­вим ре­чи­ма, 16 рад­ни­ка у кул­ту­ри бо­ра­ви­ло и ра­ди­ло у Ја­па­ну, у окви­ру про­гра­ма „Ки­зу­на“. Се­лек­ци­ју ме­ђу ода­бра­ним кан­ди­да­ти­ма пра­ви кон­курс­на ко­ми­си­ја, ко­ја по­том пред­ло­ге ша­ље ор­га­ни­за­ци­ји „ЕУ – Ја­пан фест“ на по­твр­ду, на­кон че­га се до­но­си ко­нач­на од­лу­ка о ода­би­ру кан­ди­да­та. Уку­пан из­нос фи­нан­сиј­ског гран­та за ре­а­ли­за­ци­ју овог сту­диј­ског пу­то­ва­ња, ка­ко је на­ве­де­но, из­но­си 100.000 је­на. „Јав­ни по­зив за про­грам ’Ки­зу­на’ кон­ти­ну­и­ра­но је отво­рен, а тим ’Но­ви Сад 2021’ на­ста­вља рад на раз­во­ју пред­ло­же­них про­је­ка­та са свим при­ја­вље­ним кан­ди­да­ти­ма ка­ко би пру­жи­ли по­моћ при са­ста­вља­њу успе­шних апли­ка­ци­ја”, под­се­ћа­ју у Фон­да­ци­ји.

Н. П-ј.

EUR/RSD 117.5660
Најновије вести