ЈЕЗИКОМАНИЈА Ни­ска зе­мља хо­ланд­ска

Хо­лан­ди­ја ви­ше ни­је Хо­лан­ди­ја! Шта би­сте по­ми­сли­ли на пр­ву лоп­ту? Да је пре­ста­ла да по­сто­ји јед­на др­жа­ва или да је про­ме­ни­ла име? Е, ово дру­го је.
NatasaMirkovic-BLU
Фото: Dnevnik.rs

Хо­ланд­ска вла­да од­лу­чи­ла је да зва­нич­но про­ме­ни име зе­мље ко­је ће уско­ро гла­си­ти са­мо Ни­зо­зем­ска. Зна­чи, Hol­land по­ста­је The Net­her­lands. Ова про­ме­на, ка­ко пи­шу бри­тан­ски ме­ди­ји, део је но­ве стра­те­ги­је ко­ја има за циљ по­бољ­ша­ње ими­џа зе­мље у све­ту и ње­но „ре­брен­ди­ра­ње”.

А ка­ко ће се у срп­ском је­зи­ку зва­ти ова зе­мља? На­ши ме­ди­ји су на­пи­са­ли НИ­ЗО­ЗЕМ­СКА, али да ли ће та­ко и оста­ти? Ре­пу­бли­ка Хр­ват­ска има тај на­зив одав­но, као и за гра­ђа­не ко­је на­зи­ва­ју Ни­зо­зем­ци­ма.

На ин­тер­нет пор­та­ли­ма, али и код нас у кан­це­ла­ри­ји, пљу­шта­ли су пред­ло­зи. Од Ни­ске зе­мље, Ла­ла­лен­да, Ни­дер­лан­да пре­ко Под­мор­ске па све до чи­сте тран­скрип­ци­је ко­ја гла­си Не­дер­ландс. Или да усво­ји­мо на­зив ко­ји ко­ри­сте Лу­жич­ки Ср­би? Они ову зе­мљу зо­ву Ни­жо­зем­ска.

До­сло­ван пре­вод њи­хо­вог соп­стве­ног на­зи­ва „Не­дер­ланд”, је­сте „ни­ска зе­мља” или „ни­ске зе­мље”. Ен­гле­ски по­јам ко­ји се зва­нич­но ко­ри­сти да­нас је „Net­her­lands” (од „net­her” што је истог по­ре­кла као и „ne­der”, и зна­чи „ни­ско”), док се не­ка­да го­во­ри­ло и „Low co­un­tri­es”, све са истим зна­че­њем.

Па, дра­ги мо­ји, оста­је нам са­мо да са­че­ка­мо док се не до­го­во­ри ко тре­ба да се до­го­во­ри.

Н. Мир­ко­вић

EUR/RSD 117.5897
Најновије вести