ЈЕЗИКОМАНИЈА Ја не знам, а не зна­ју ни дру­ги

Чу­ли сте у ин­тер­вју­и­ма, шоу про­гра­ми­ма, про­чи­та­ли бар јед­ном у днев­ним но­ви­на­ма ре­че­ни­цу: НЕ ЗНАМ НИ ЈА. Са­свим обич­на ре­че­ни­ца, ре­кло би се. Она се ко­ри­сти кад не­ки дру­ги не­што не зна, па то исто не знаш ни ти. Али да ли је она пле­о­на­зам?
NatasaMirkovic-BLU
Фото: Dnevnik.rs

Мо­же би­ти... а и не мо­ра!

Ако на­пи­ше­те ЈА НЕ ЗНАМ то је ис­прав­но по гла­го­лу и пој­му јер зна­чи да не­ко не­што за­и­ста не зна. НЕ ЗНАМ НИ ЈА има дво­стру­ко зна­че­ње јер НЕ ЗНАМ спо­јиш са НИ ЈА. Он­да има­те два пу­та НЕ ЗНА! И ова дво­стру­ка зна­че­ња по­на­вља­ју се ду­пло у лич­ном сми­слу - два пу­та ЈА!

НЕ ЗНАМ ЧАК НИ ЈА је, при­зна­ће­те, на­гла­ше­ни­је!

Ако ће­те дру­га­чи­је: НИ ни­је од­реч­на реч­ца, у ужем сми­слу ре­чи, па се овим две­ма де­ло­ви­ма ис­ка­зу­ју раз­ли­чи­те ства­ри. НИ ЈА, од­но­сно ње­гов пан­дан у по­зи­тив­ној фор­ми, И ЈА, зна­чи КАО И СВИ ОСТА­ЛИ. Да­кле, ов­де не­ма ни­ка­кве пле­о­на­стич­но­сти: НЕ ЗНАМ НИ ЈА про­сто зна­чи ЈА НЕ ЗНАМ, А НЕ ЗНА­ЈУ НИ ДРУ­ГИ. 

Ако већ при­ча­мо о пле­о­на­зму ево не­што за­ни­мљи­во: при­дев од те име­ни­це гла­си - ПЛЕ­О­НА­СТИЧ­НО. Пи­шем ово јер се ко­ри­сти и при­дев ПЛЕ­О­НА­ЗМИЧ­НО...

(ЈА) НЕ ЗНАМ је про­ста из­ја­ва и ва­жи са­мо за те­бе. НЕ ЗНАМ НИ ЈА је на­гла­ша­ва­ње да у не­зна­њу ни­си уса­мљен, да има још оних ко­ји не зна­ју.

И сад ва­ља ли овај из­раз или не - не знам чак ни ја!

На­та­ша Мир­ко­вић

EUR/RSD 117.9011
Најновије вести