ЈЕЗИКОМАНИЈА: Ис­хи­тре­но исхитрити

Бр­зо вре­ме, ре­кло би се... Свет но­вих тех­но­ло­ги­ја, ме­ди­ја и ви­до­ва ко­му­ни­ка­ци­је не до­зво­ља­ва да раз­ми­сли­мо о пра­вом зна­че­њу не­че­га. Ту спа­да­ју и ре­чи као нај­ста­ри­је сред­ство ко­му­ни­ка­ци­је. По­сто­је ре­чи ко­ји­ма смо за­бо­ра­ви­ли зна­че­ње, а мо­жда се ни­кад ни­смо ни за­пи­та­ли шта оне ствар­но зна­че!
Nataša Mirković / dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Јед­на од тих ре­чи је че­сто ко­ри­шћен гла­гол ИС­ХИ­ТРИ­ТИ. Да­нас је он иза­шао из упо­тре­бе, бар у ње­го­вом пра­вом зна­че­њу - ИЗ­МИ­СЛИ­ТИ, ПРО­НА­ЋИ! Да ли сте то зна­ли?

У реч­ни­ци­ма мо­же­те на­ћи зна­че­ње трп­ног при­де­ва истог гла­го­ла, ИС­ХИ­ТРЕН у зна­че­њу ИЗ­ВЕ­ШТА­ЧЕН, НА­МЕ­ШТЕН, ДО­ВИ­ТЉИВ и ЛУ­КАВ!

Да­нас се углав­ном упо­тре­бља­ва у зна­че­њу УРА­ЂЕН НА БР­ЗИ­НУ, НЕ­ДО­ВОЉ­НО ПРИ­ПРЕ­МЉЕН... „ис­хи­тре­на од­лу­ка”, „ис­хи­трен по­тез”, „ис­хи­трен став”, „ис­хи­трен до­ку­мент” и сл. Зна­че­ње ове ре­чи је бли­же зна­че­њу ре­чи ХИ­ТАР.

У том сми­слу је бо­ље упо­тре­би­ти не­ки дру­ги из­раз: ПРЕ­НА­ГЉЕН, БР­ЗО­ПЛЕТ, НЕ­ПРО­МИ­ШЉЕН, ИЗ­НУ­ЂЕН и слич­но.

Ова реч спа­да у тзв. нео­ло­ги­зме, но­ве ре­чи ко­је још тра­же сво­је ме­сто и сми­сао.

У бли­ској бу­дућ­но­сти мо­же се за­ми­сли­ти си­ту­а­ци­ја у ко­јој би гла­гол ИС­ХИ­ТРЕН по­стао то­ли­ко рас­про­стра­њен да га ви­ше ни­ко не би до­во­дио у сум­њу ни­ти уоп­ште осе­ћао као нео­ло­ги­зам.

И, на крају, како се правилно пише та реч: ИЗхитрено или ИСхитрено?

Пише се ИСХИТРЕНО.

На­та­ша Мир­ко­вић

EUR/RSD 117.3251
Најновије вести