ЈЕЗИКОМАНИЈА Жичани магарац за ђир по граду

Лето је показало своје „зубе”... За ђир по граду сада је најпогоднији бицикл. Да што брже дођете од места А до места Бе. Чу­ли сте раз­не на­зи­ве за ову „спра­ву”, тј. во­зи­ло. А шта је од свега тога исправно?
NatasaMirkovic-BLU
Фото: Dnevnik.rs

Ко­ли­ко ре­чи за јед­ну ствар: би­цикл, би­ци­кла, би­ци­кло, би­ци­кли (јед­ни­на, тај би­ци­кли), бајс, бајк, то­чак...

По књи­га­ма, пра­ви­лан је из­раз БИ­ЦИКЛ, у ге­ни­ти­ву мно­жи­не БИ­ЦИ­КА­ЛА (или БИ­ЦИ­КЛА, са ду­жи­ном на А).

Ве­ру­јем да мно­ги, ка­да хо­ће да зву­че што пра­вил­ни­је ка­жу та­ко - би­цикл. Али мно­го че­шће ка­же­мо БИ­ЦИ­КЛО! Да ли сам у пра­ву? Су­гла­снич­ка гру­па КЛ на кра­ју ре­чи је мно­го лак­ша за из­го­вор уко­ли­ко до­да­мо во­кал О...

За­ми­сли­те да је још увек ак­тив­на гла­сов­на про­ме­на пре­ла­ска „л” у „о” на кра­ју ре­чи (по­пут ре­чи ВО ко­ја је не­ка­да гла­си­ла ВОЛ, те оту­да мно­жи­на ВО­ЛО­ВИ)! Баш би би­ло за­ни­мљи­во кад би­смо га при­ме­њи­ва­ли у стра­ним ре­чи­ма: би­ци­кО, де­ба­кО, спек­та­кО, вер­гО, Си­је­тО... 

Мла­ди, ко­ји нај­ви­ше и во­зе по­ме­ну­ту „спра­ву”, ко­ри­сте из­ве­де­ни­цу из ен­гле­ског - БАЈС или БАЈК. (Мо­жда је бо­ље ко­ри­сти­ти са­мо БАЈС, јер се БАЈК у ен­гле­ском од­но­си и на мо­то­цикл!)

Из не­мач­ког нам је до­шла жар­гон­ска реч за би­цикл, а то је DRAH­TE­SEL - жи­ча­ни ма­га­рац!

Ево и јед­не за­ни­мљи­во­сти из све­та лин­гви­стич­ке мо­де: ен­гле­ска реч Handy (хен­ди) у не­мач­ком се ко­ри­сти за мо­бил­ни те­ле­фон... па, зву­чи по­мод­ни­је не­го Мо­бил­те­ле­фон!

На­та­ша Мир­ко­вић

EUR/RSD 117.5870
Најновије вести