Кон­церт за Дан осло­бо­ђе­ња се­ла Ку­ма­не

Мла­ди чла­но­ви КУД-а одр­жа­ли су тра­ди­ци­о­нал­ни кон­церт по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња осло­бо­ђе­ња се­ла у Дру­гом свет­ском ра­ту.
Članovi KUD „Jovan Aćimac” iz Kumana Foto: privatna arhiva
Фото: Чланови КУД „Јован Аћимац” из Кумана Фото: приватна архива

Кул­тур­но умет­нич­ко дру­штво „Јо­ван Аћи­мац” из Ку­ма­на има зна­чај­ну уло­гу у кул­тур­ном жи­во­ту се­ла. Не­гу­ју­ћи кул­тур­ну ба­шти­ну вас­пи­та­ва мла­де на­ра­шта­је у ду­ху чу­ва­ра на­ци­о­нал­ног иден­ти­те­та, тра­ди­ци­је и исто­риј­ских те­ко­ви­на. Мла­ди чла­но­ви КУД-а одр­жа­ли су тра­ди­ци­о­нал­ни кон­церт по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња осло­бо­ђе­ња се­ла у Дру­гом свет­ском ра­ту. Ку­ма­не је то­ком фа­ши­стич­ке оку­па­ци­је би­ло сте­ци­ште ан­ти­фа­ши­ста, ко­му­ни­ста,  ко­ји су уче­ство­ва­ли, а мно­ги од њих и жи­во­те да­ли у осо­бо­ди­лач­кој бор­би.

Пред мно­го­број­ном пу­бли­ком, до­ма­ћи­ни су вир­ту­о­зно из­ве­ли спле­то­ве на­род­них ига­ра. При­дру­жи­ли су им се и го­сти КУД „Кру­шик пла­сти­ка“ из Осе­чи­не и КУД „Мла­дост“ из Пец­ке, ко­ји су се пред­ста­ви­ли на­род­ним пле­со­ви­ма из Ср­би­је.

EUR/RSD 117.5836
Најновије вести