Елемир се спрема за нове инвестиције

ЕЛЕМИР: Јавно предузеће за урбанизам из Зрењанина огласило је јавни увид у нацрт плана генералне регулације Елемира, који ће бити омогућен до 16. августа.
Elemir
Фото: Dnevnik.rs

Уједно ће на увиду бити и извештај о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације Елемира на животну средину. План обухвата село Елемир, које се са 4.338 становника сврстава у велика, а распростире се на делу катастарских општина Српски Елемир и Елемир, укупне површине 488,64 хектара.

Најважнији циљеви плана дефинисани су у настојању да центар села задржи основну функцију места јавних садржаја и окупљања и да се омогући комунално и инфраструктурно опремање свом јавном инфраструктуром. Формирање зона са могућностима за заснивање производних комплекса, као и пољопривредних комплекса, односно газдинства, такође је у планским циљевима. Све са намером да се подстакне развој сточарске производње, повртарства и воћарства, као и да се афирмише сеоски туризам.

Планом је одређено више зона, и то су зона централних функција, зона становања и четири радне зоне.

Зона централних функција обухвата центар села, обухвата јавне површине, објекте јавне намене и површине мешовитих намена. Ту је зграда месне заједнице, основна школа, библиотека, предшколска установа и вртић, здравствена станица, пошта, задружни и дом културе и пијаца, као и православна црква са портом. Сви ови објекти, који су предвиђени за становање и пословање, планирани су на постојећим локацијама.

У зони становања, нова изградња планирана је у блоковима 37 и 38, уз инфраструктурно и комунално опремање. У парку Каштел, поред постојеће намене изворишта, предвиђене су површине за спорт и рекреацију, спортски терени, уз поштовање свих правила изградње и зона заштите.

Четири радне зоне чине целине на северу, истоку и југу села, по ободу насеља. Радне зоне су по својим карактеристикама и садржају, различитих намена и начина коришћења. У радној зони 1 је простор за изградњу/реконструкцију на већ изграђеним парцелама и делом простор нове изградње, за коју је потребно обезбедити потпуно инфраструктурно и комунално опремање. У оквиру ове зоне није дозвољена изградња индустријских објеката.

Радну зону 2 чине погон за припрему и транспорт нафте и гаса, Рафинерија гаса, стара циглана и пруга са пратећим садржајима. У оквиру ове зоне, дозвољена је изградња, доградња, односно реконструкција индустријских, пословних, производних и услужних објеката. Није дозвољена изградња стамбених и јавних, као и објеката угоститељства и туризма.

Радна зона 3 обухвата компекс Центра за испитивање производне бушотинске опреме у Елемиру. Тај комплекс је обухваћен планом који припада радној зони и на њему су изграђени објекти који се задржавају. У оквиру ове зоне, може се предвидети изградња, доградња и реконструкција силоса, подземних и надземних складишта житарица, хладњача, производних објеката за повртарство, воћарство, цвећатство и прераду пољопривредних производа, пословних објеката и објеката јавне намене.

Радна зона 4 простире се на већ изграђеним парцелама и делом на простору нове изградње, за коју је потребно обезбедити потпуно инфраструктурно и комунално опремање. Ни у оквиру ове зоне није дозвољена изградња индустријских објеката.       

Ж. Балабан

EUR/RSD 117.5816
Најновије вести