Ју­ни­ор­ке Србије спрем­не за ЕП у Словенији

Жен­ска ју­ни­ор­ска ре­пре­зен­та­ци­ја Ср­би­је за­вр­ши­ла је при­пре­ме у Кра­гу­јев­цу за Европ­ско пр­вен­ство у Сло­ве­ни­ји, ко­је стар­ту­је 27.ју­ла. Де­вој­ке ће не­што ра­ни­је кре­ну­ти пут Сло­ве­ни­је да би и у Хр­ват­ској, са до­ма­ћи­ном, од­и­гра­ле по­след­њу при­прем­ну утак­ми­цу пред ЕП.
Рукометни савез Србије/Јуниорке
Фото: Рукометни савез Србије

-  Ма­ли је про­блем што де­вој­ке у клу­бо­ви­ма не тре­ни­ра­ју два пу­та днев­но, те­шко се при­ви­ка­ва­ју на то. Ра­чу­на­ју­ћи и  утак­ми­це у Хр­ват­ској има­ће­мо осам при­прем­них ду­е­ла, што је при­лич­но до­бар увод за ЕП – ре­као је се­лек­тор Ду­шан Са­вић.

Ср­би­ја је у ве­о­ма те­шкој гру­пи са Фран­цу­ском, Шпа­ни­јом и Не­мач­ком.

-  Гру­па је­сте те­шка али има­мо и ми на­шу ра­чу­ни­цу. Нај­ве­ћи ква­ли­тет ове ге­не­ра­ци­је је што ве­ћи­на игра­чи­ца игра Су­пер и Су­пер Б ли­гу, што је би­ло до­вољ­но да се про­ђу ква­ли­фи­ка­ци­је. Има­мо ду­жни­ка, Фран­цу­ска нас је из­ба­ци­ла у ква­ли­фи­ка­ци­ја­ма за ЕП ка­дет­ки­ња, игра­ле су ре­зул­тат­ски те­сну утак­ми­цу са Цр­ном Го­ром,  што нам да­је пра­во да се на­да­мо да мо­же­мо до по­зи­тив­ног ре­зул­та­та. Кроз дво­го­ди­шње при­пре­ме је про­шло 42 игра­чи­це, оста­ло  је њих 18 ко­је су ис­ко­ри­сти­ле сво­ју шан­су и по­ка­за­ле ква­ли­тет. Спрем­ни смо за пред­сто­је­ће иза­зо­ве и ве­ру­јем да ће­мо игра­ти утак­ми­це за ви­сок пла­сман на ЕП – на­ја­вио је Са­вић. 

Пр­ву утак­ми­цу ју­ни­ор­ке ће од­и­гра­ти 27.ју­ла про­тив Фран­цу­ске, дан ка­сни­је игра­ју са Шпа­ни­јом, а 30.ју­ла са Не­мач­ком.

Ф. Уз.

EUR/RSD 118.0471
Најновије вести