Фуд­бал­ски клуб Про­ле­тер про­сла­вио Срп­ску но­ву го­ди­ну

Фуд­бал­ски клуб Про­ле­тер био је до­ма­ћин број­ним спорт­ским рад­ни­ци­ма, на­ви­ја­чи­ма и игра­чи­ма клу­бо­ви­ма са про­сто­ра гра­да у пред­ве­чер­је до­че­ка Срп­ске но­ве го­ди­не. Т
Predstavnici Vojvodine su uveličali slavlje Proletera Foto: FK Proleter
Фото: Пред­став­ни­ци Вој­во­ди­не су уве­ли­ча­ли сла­вље Про­ле­те­ра Фо­то: ФК Про­ле­те­р 

ом при­ли­ком чел­ни­ци клу­ба, пред­во­ђе­ни пред­сед­ни­ком Сте­вом Бу­љи­ћем, под­пред­сед­ни­ци­ма Дар­ком Јеф­ти­ћем, Алек­сан­дром Мат­ко­ви­ћем, Го­ра­ном Ан­ти­ћем и спорт­ским ди­рек­то­ром Ами­ром Би­сли­ми­јем, при­ре­ди­ли су дру­же­ње за не­за­бо­рав. Вр­тео се на ра­жњу во од 530 ки­ла и све је уз пи­ће и му­зи­ку про­те­кло у пра­знич­ном ве­се­љу.

Го­сте  је по­здра­вио под­пред­сед­ник Дар­ко Јев­тић.

- За­хва­љу­јем се сви­ма на до­ла­ску. Про­ле­тер је но­си­лац фуд­ба­ла у овом де­лу гра­да и све ће­мо учи­ни­ти да у на­ред­ном пе­ри­о­ду по­пра­ви­мо усло­ве за још бо­ље функ­ци­о­ни­са­ње клу­ба. За бу­дућ­ност Про­ле­тра  не тре­ба да се бри­не јер је фир­ма ДП Но­ви Сад гас оста­ла као глав­ни спон­зор, на за­до­вољ­ство  мла­ђих ка­те­го­ри­ја,пр­вог ти­ма и ста­нов­ни­ка Сла­не ба­ре.Ве­ру­је­мо да ће­мо у до­глед­но вре­ме пр­вен­стве­не утак­ми­це игра­ти на на­шем ста­ди­о­ну – ре­ко је Јев­тић.

Ста­нов­ник ово­га де­ла Но­вог Са­да по­здра­вио је и ди­рек­тор ДП Но­ви Сад гас Ми­лан Ђу­кић, ујед­но и пред­сед­ник РК Вој­во­ди­на, ви­ше­стру­ког шам­пи­о­на Ср­би­је.

- Овај део гра­да раз­ви­ја се ко­ра­ци­ма од се­дам ми­ља, ов­де је ку­ћа ви­ше­стру­ког ру­ко­мет­ног  шам­пи­о­на Вој­во­ди­не и још  не­ко­ли­ко клу­бо­ва,  ме­ђу ко­ји­ма је и Про­ле­тер, ди­ка свих нас. За­јед­нич­ким сна­га­ма же­ли­мо да га по­диг­не­мо на још ви­ши ни­во – ка­зао је Ђу­кић.

Ве­ли­ки апла­уз по­брао је ди­рек­тор Ср­би­ја га­са Ду­шан Ба­ја­то­вић.

- Дра­ги при­ја­те­љи, дру­го­ви, бра­ћо и се­стре,сви ми во­ли­мо Ср­би­ју. Фир­ма на чи­јем сам че­лу  са ве­ли­ким за­до­вољ­ством и по­но­сом по­ма­же све клу­бо­ве, по­чев од ру­ко­мет­ног, од­бој­ка­шког, фуд­бал­ског, по­ма­же и ама­тер­ски спорт и спор­то­ве мла­ђих уз­ра­ста. То ће чи­ни­ти и у бу­ду­ће.Иако сам пред­сед­ник су­пар­нич­ког клу­ба Вој­во­ди­не  фи­нан­сиј­ски ће­мо увек по­мо­ћи . Па­ре ће да вам да­мо, али о бо­до­ви­ма не раз­ми­шљај­те- по­ру­чио је Ба­ја­то­вић.

Ба­ја­то­вић  уру­чио опре­му мла­ђим се­лек­ци­ја­ма Про­ле­те­ра,  уз по­здрав - „Чу­вај­мо Ср­би­ју“.

Са сла­вља ни­је из­о­стао ни бив­ши тре­нер Сла­но­ба­ра­ца, са­да шеф стру­ке Вој­во­ди­не,  Не­над Ла­ла­то­вић, а уз ње­га су још би­ли се­кре­тар струч­ног шта­ба Дра­ган Ву­ки­че­вић и по­моћ­ник  Дра­ган Ша­рац.

М. По­по­вић

 

 

 

 

EUR/RSD 117.5727
Најновије вести