Ве­че­рас у окви­ру „Ка­ле­и­до­ско­па кул­ту­ре”: Пр­ви „Блок пар­ти” на Ке­ју

Пр­ви „Блок пар­ти”, но­ви до­га­ђај у окви­ру „Ка­ле­и­до­ско­па кул­ту­ре” би­ће ор­га­ни­зо­ван ве­че­рас у 18.30 ча­со­ва, у дво­ри­шту из­ме­ђу Бе­о­град­ског ке­ја и Ули­це Мар­ка Ми­ља­но­ва.
1

Ат­мос­фе­ру не­ка­да­шњег „Блок пар­ти­ја”, ко­ји је по­пу­лар­ност сте­као се­дам­де­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка у Аме­ри­ци, ожи­ве­ће хип-хоп пле­са­чи, цр­та­чи гра­фи­та, као и спе­ци­јал­ни гост из  Сло­вач­ке, стрит-арт умет­ник Ју­рај Ђу­риш. За ђу­ска­ње по­бри­ну­ће се пле­са­чи Удру­же­ња „Грув”, за му­зи­ку и ди-yеј Зу­панy и ани­ма­тор МЦ Бан­зае из еки­пе „Стре­ет­њи­се”, а до­при­нос ће да­ти и Удру­же­ње гра­ђа­на „Ко­шни­ца”, ор­га­ни­за­ци­ја „Пе­рарт” уз по­др­шку Фон­да­ци­је „Но­ви Сад 2021 – Европ­ска пре­сто­ни­ца кул­ту­ре”.

– У на­шој зе­мљи љу­ди су ни­су до­вољ­но ин­фор­ми­са­ни о хип-хоп  кул­ту­ри – ка­за­ла је осни­вач пле­сног удру­же­ња „Грув” Ве­сна Па­шћа­но­вић.

–По­сто­је раз­не пред­ра­су­де, те оку­пља­ње има за циљ де­цен­тра­ли­за­ци­ју де­ша­ва­ња и упо­зна­ва­ње на­ших пра­ти­ла­ца с раз­ли­чи­тим но­во­сад­ским квар­то­ви­ма те ани­ма­ци­ја жи­те­ља тих де­ло­ва гра­да и пред­ста­вља­ње ак­тив­но­сти пу­тем ко­јих гра­ђа­ни на здрав и ква­ли­те­тан на­чин мо­гу про­ве­сти сло­бод­но вре­ме и по­ве­за­ти се као за­јед­ни­ца. Кроз ак­тив­но­сти ће­мо се освр­ну­ти и на очу­ва­ње мен­тал­ног здра­вља и по­др­жа­ти но­во­сад­ски Цен­тар „Ср­це” и обе­ле­жи­ти по­след­њи дан Фе­сти­ва­ла са­вре­ме­ног пле­са и пер­фор­ман­са „По­крет­ни­ца” ко­ји је у то­ку.

Сле­де­ћи „Блок парт” за­ка­зан је за су­бо­ту, 31. ав­гу­ста, у 18.30 ча­со­ва, у тзв. Бронк­су на Ли­ма­ну 2, у дво­ри­шту из­ме­ђу Ули­це Дра­ги­ше Бра­шо­ва­на и Ра­ва­нич­ке. Не­де­љу да­на ка­сни­је, 7. сеп­тем­бра, у 18.30 жур­ка се се­ли на Сај­ми­ште, у дво­ри­ште из­ме­ђу Бу­ле­ва­ра осло­бо­ђе­ња и Ули­це Бра­ни­ми­ра Ћо­си­ћа, док ће на Но­вом на­се­љу би­ти ор­га­ни­зо­ва­на 14. сеп­тем­бра у 18.30 ча­со­ва, у дво­ри­шту из­ме­ђу Ули­це Пар­ти­зан­ских ба­за и Сте­ва­на Хри­сти­ћа.

„Ка­ле­и­до­скоп кул­ту­ре” је про­грам­ски лук иза ко­јег сто­ји „Но­ви Сад 2021 – Европ­ска пре­сто­ни­ца кул­ту­ре”, ко­ји по дру­ги пут, на ви­ше од 80 ло­ка­ци­ја, од 24. ав­гу­ста до 30. сеп­тем­бра, кроз кул­ту­ру за­јед­ни­штва пре­тва­ра Но­ви Сад у „град-сце­ну”.

С. К-ч

EUR/RSD 117.5836
Најновије вести