У то­ку упис у Спен­со­ву шко­лу спор­та

Јав­но пред­у­зе­ће „Спорт­ски и по­слов­ни цен­тар Вој­во­ди­на” оба­ве­шта­ва за­ин­тер­се­о­ва­не да мо­гу упи­са­ти де­цу у „Спен­со­ве шко­ле спор­та”, ко­је об­у­хва­та­ју ко­шар­ку, бад­минг­тон и од­бој­ку.
Skola sporta na Spensu foto: Dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Упис је на бла­гај­ни ба­зе­на од 10 до 20 ча­со­ва, а це­на је 2.500 ди­на­ра. Тер­ми­ни тре­нин­га су по­не­де­љак, сре­да и пе­так од 9 до 10 ча­со­ва и од 17 до 18. Ин­фор­ма­ци­је је мо­гу­ће до­би­ти и на број 48-82-300.

Б. П.

EUR/RSD 117.5936
Најновије вести