Презентација урбанистичког пројекта у Каћу

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада и  Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашавају јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта  урбанистичко – архитектонска разрада локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса у Каћу.
urbanizam planovi pixabay
Фото: pixabay.com

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 52/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 32/2019) Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада и  Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашавају

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта  урбанистичко – архитектонска разрада локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 267 К.О. Каћ

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта урбанистичко – архитектонска разрада локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 267 К.О. Каћ (наручилац израде „БММ“ д.о.о. Каћ), који је израђен од стране „COING“ доо за пројектовање, консалтинг, инжењеринг и трговину Нови Сад, одржаће се радним данима у периоду од 25. октобра до 31. октобра 2019. године, од 10,00 до 13,00 часова, у згради Градске управe за урбанизам и грађевинске послове, Радничка број 2, у соби број 66 на II спрату као и на интернет адреси: www.gradnovisad/gradska-uprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-o

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за урбанизам и грађевинске послове или путем електронске поште на адресу: urbanizam@uprava.novisad.rs.

За давање обавештења о јавнoj презентацији неопходно је обратити се Нади Милић, овлашћеном лицу од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове.

Комисија за стручну контролу урбанистичког пројекта ће размотрити пристигле примедбе у току јавне презентације и извршити проверу усклађености урбанистичког пројекта са планском документацијом.

(Огласни текст)

EUR/RSD 117.5205
Најновије вести