Презентација Урбанистичког пројекта стамбено-пословног комплекса

Градска управа за урбанизам упућује јавни позив за презентацију
urbanizam planovi pixabay
Фото: pixabay.com

Урбанистичког пројекта  за изградњу стамбено-пословног комплекса на к.п. бр. 5845/3 К.О. Нови Сад I, у Новом Саду.

 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 52/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,  37/19-др. закон и 9/20) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 32/2019) Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта  за изградњу стамбено-пословног комплекса на к.п. бр. 5845/3 К.О. Нови Сад I, у Новом Саду

Јавна презентација Урбанистичког пројекта  за изградњу стамбено-пословног комплекса на к.п. бр. 5845/3 К.О. Нови Сад I, у Новом Саду. (наручилац израде "ИНОБАЧКА" доо из Новог Сада), који је израђен од стране "ANDZOR ENGINEERING" доо Нови Сад, одржаће се радним данима у периоду од 23. септембра 2020. године до 29. септембра 2020. године, од 10,00 до 13,00 часова, у згради Градске управe за урбанизам и грађевинске послове, Школска број 3, у соби број 32 на II спрату као и на интернет адреси: www.gradnovisad/gradska-uprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-o

 

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за урбанизам и грађевинске послове или путем електронске поште на адресу: urbanizam@uprava.novisad.rs.

За давање обавештења о јавнoj презентацији неопходно је обратити се Нади Милић, овлашћеном лицу од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове.

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада ће размотрити примедбе пристигле у току јавне презентације и извршити проверу усклађености урбанистичког пројекта са планском документацијом.

Огласни текст

EUR/RSD 117.5801
Најновије вести