Но­во­сад­ско про­ле­ће на Спен­су

Ма­ни­фе­ста­ци­ја „Но­во­сад­ско про­ле­ће” би­ће све­ча­но отво­ре­на у уторак, 20.марта, на пр­вом спра­ту СПЦ „Вој­во­ди­на”, а тра­ја­ће до 24. мар­та.
novosadsko prolece
Фото: Dnevnik (Slobodan Šušnjević)

По­се­ти­о­ци ће  рад­ним да­ни­ма од 8 до 20 ча­со­ва, а у су­бо­ту до 17, мо­ћи да оби­ђу те­мат­ске из­ло­жбе и при­су­ству­ју струч­ним, обра­зов­ним, кул­тур­ним и деч­јим са­др­жа­ји­ма, по­се­те из­ло­жбу цве­ћа, сад­ни­ца и опре­ме за хор­ти­кул­ту­ру, из­ло­жбу ме­да и здрав­стве­но без­бед­не хра­не, као и ста­рих и умет­нич­ких за­на­та.

С. К-ч

EUR/RSD 117.5936
Најновије вести