Јавни увид у план моста у продужетку Булевара Европе

На основу члана 45а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) и мишљења Комисије за планове број V-35-174/20  од 21.05.2020. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава
buduciMost_RHA_15
Фото: Дневник (Р. Хаџић)

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир  плана генералне регулације моста у продужетку Булевара Европе у Новом Саду

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана генералне регулације моста у продужетку Булевара Европе у Новом Саду одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од  29. јуна до 13. јула 2020. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3 и у просторијама Месне заједнице „Острво“ Нови Сад, Улица Народног фронта број 71, Месне заједнице „Иво Андрић“ Нови Сад, Улица Бановић Страхиње број 20, Месне заједнице „7. јули“ Нови Сад Улица Мише Димитријевића број 74/а, Месне заједнице „Јужни Телеп“ Нови Сад, Јаношикова улица број 1а, Месне заједнице „Никола Тесла – Телеп“ Нови Сад, Улица Гери Кароља број 5 и Месне заједнице „Сремска Каменица“ Сремска Каменица, Улица Марка Орешковића број 1а. У дигиталном облику материјал се излаже на званичној интернет страници Скупштине Града Новог Сада https://skupstina.novisad.rs/rani-javni-uvid/ и на званичној интернет страници Града Новог Сада http://www.novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-0 .

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција. Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције дужни су да по захтеву носиоца израде планског документа доставе услове и све расположиве податке у току трајања раног јавног увида, а најдуже у року од 15 дана од дана пријема захтева.

 

Заинтересована правна и физичка лица, у току трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Улица школска број 3, Нови Сад, најкасније до 13. јула 2020. године.

 

 

EUR/RSD 117.5904
Најновије вести