ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта комплекса „ИРМОВО“

урбанистичко-архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 3306 К.О. Степановићево у Степановићеву
novi sad
Фото: Dnevnik.rs

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 52/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Закон и 09/20) и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 32/2019) Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта комплекса „ИРМОВО“

урбанистичко-архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 3306 К.О. Степановићево у Степановићеву

Јавна презентација Урбанистичког пројекта комплекса „ИРМОВО“ урбанистичко-архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 3306 К.О. Степановићево у Степановићеву (наручилац израде А.Д. „ИРМОВО“, Степановићево), који је израђен од стране „ЕКО – Инжењеринг“ д.о.о. Бачка Паланка, одржаће се радним данима у периоду од 28. маја 2020. године до 03. јуна 2020. године, од 10,00 до 13,00 часова, у згради Градске управа за урбанизам и грађевинске послове, Улица Школска број 3, у соби број 32 на II спрату као и на интернет адреси: www.gradnovisad/gradska-uprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-o

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за урбанизам и грађевинске послове или путем електронске поште на адресу: urbanizam@uprava.novisad.rs.

За давање обавештења о јавнoj презентацији неопходно је обратити се Нади Милић, овлашћеном лицу од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове.

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада ће, у року од 8 дана од дана пријема урбанистичког пројекта, размотрити пристигле примедбе у току јавне презентације и извршити проверу усклађености урбанистичког пројекта са планском документацијом.

 

EUR/RSD 117.5893
Најновије вести