До недеље без ноћ­ног ку­па­ња на отво­ре­ном ба­зе­ну СПЕНС-а

Због так­ми­че­ња „Инвиктус челенџ”, ко­је по­чи­ње ве­че­рас а тра­је до не­де­ље, 1. сеп­тем­бра, би­ће от­ка­за­но ноћ­но ку­па­ње на отво­ре­ном ба­зе­ну Спен­са. Так­ми­че­ње, ко­је под­се­ћа на „Игре без гра­ни­ца”, одр­жа­ва се од 20 до 23 ча­са.
"Invictus Games" na Štrandu, bazenima i Fruškoj gori
Фото: "Invictus Games" на Штранду, базенима и Фрушкој гори!

Број так­ми­ча­ра је огра­ни­чен на 120, или де­сет ти­мо­ва по 12 чла­но­ва. Сва­ка еки­па мо­же у са­ста­ву има­ти се­дам так­ми­ча­ра и пет так­ми­чар­ки. Ти­мо­ви се мо­гу при­ја­ви­ти Не­дељ­ку Ро­ди­ћу на те­ле­фон 065/52-68-120.

Гра­ђа­ни мо­гу ку­пи­ти ула­зни­це по про­мо­тив­ној це­ни од 100 ди­на­ра на бла­гај­ни ба­зе­на да би де­ша­ва­ња у ба­зе­ну мо­гли да пра­те с три­би­на. Улаз је на пр­вом спра­ту, са спољ­не стра­не ку­па­ли­шта, из­над про­дав­ни­це „Уни­ве­рек­спорт”.

С. К-ч

EUR/RSD 117.5923
Најновије вести