Отворен фестивал професионалних позоришта Војводине

НОВИ САД: На сцени Српског народног позоришта отворен 67. фе­сти­вал про­фе­си­о­нал­них по­зо­ри­шта Вој­во­ди­не.
SNP_ZgradaNocu-BLU
Фото: Дневник (Бранислав Лучић)

До 9. априла на четири сцене у Новом Саду биће изведено седам представа за одрасле и пет намељених дечијој публици.

“Наш фе­сти­вал за три го­ди­не пу­ни 70. Им­по­зант­но тра­ја­ње за јед­ну вред­ну уста­но­ву, и то на овој на­шој ко­шав­ној ве­тро­ме­ти­ни, где се вред­но­сти, нај­че­шће, уоча­ва­ју и углав­ном при­зна­ју го­ди­на­ма ка­сни­је. Но, ако ко­је тра­ја­ње ни­је увек и до­каз то­тал­ног ква­ли­те­та, до­брих те­ме­ља сва­ка­ко је­сте“, ис­та­као је те­а­тро­лог Ми­ро­слав Ра­до­њић, отва­ра­ју­ћи фе­сти­вал.

Овај фе­сти­вал је, по ре­чи­ма Ра­до­њи­ћа, и са­же­та исто­ри­ја по­зо­ри­шта на­шег вре­ме­на и под­не­бља. На ње­му су, ка­ко је до­дао Ра­до­њић, “ро­ђе­не и осве­до­че­не чи­та­ве ге­не­ра­ци­је глу­ма­ца, ре­ди­те­ља и дра­ма­тур­га, што су, при­зна­ће­мо, ве­ли­ке те­ко­ви­не или­ти ’умет­ност ви­со­ког на­по­на’, ка­ко је то за­пи­сао му­дри Јо­ван Хри­стић”.

Данас на фестивалу
У 17, 30 на камерној  сцени СНП је представа “Пожар”. Лаунџ/Контраст” Момчила Миљковића и Мие Кнежевић која је и режирала у продукцији Српског народног позоришта.

Пре извођења представе присутне је поздравио члан Градског већа за културу Далибор Рожић и подсетио да Нови Сад носи престижну титулу Европске престонице културе и да је циљ разних фестивала да промовишу град.

“После 19 година Нови Сад је домаћин 67. Фестивала професионалних позоришта Војводине. Уверен сам да ће публика уживати у избору представа. Ако негујемо позориште, негујемо и уметност нашег града“, истакао је Рожић.

Синоћ, пр­ве фе­сти­вал­ске ве­че­ри је из­ве­де­на пред­ста­ва из драм­ске се­лек­ци­је “Ро­мео и Ју­ли­ја” Ви­ли­ја­ма Шек­спи­ра, ре­жи­ја Ни­ко­ла За­ви­шић, у из­во­ђе­њу На­род­ног по­зо­ри­шта “То­ша Јо­ва­но­вић” из Зре­ња­ни­на. Пре отва­ра­ња и из­во­ђе­ња по­ме­ну­те пред­ста­ве, у фо­а­јеу СНП -а је отво­ре­на из­ло­жба По­зо­ри­шног му­зе­ја Вој­во­ди­не “Фо­то­гра­фи­ја на по­зо­ри­шном пла­ка­ту Фе­рен­ца Ба­ра­та”. Ку­стос ове из­ло­жбе је Љи­ља­на Ди­нић, а отво­рио ју је др Зо­ран Мак­си­мо­вић.

Н. Пејчић

EUR/RSD 117.5897
Најновије вести