ИНФАНТ: Нај­бо­ља пред­ста­ва „Во­ли­тант” Ри­те Го­би

НОВИ САД: Проглашењем победника и уручењем награда, у Великој сали новосадског Културног центра завршен је 45. Интернационални фестивал алтернативног и новог театра - ИНФАНТ.
Iz predstave „Vo­li­tant” Ri­te Go­bi Foto:  Marcell Piti
Фото: Из представе „Во¬ли¬тант” Ри¬те Го¬би Фото: Marcell Piti

Про­гла­ше­њем по­бед­ни­ка си­ноћ је у ве­ли­кој са­ли Кул­тур­ног цен­тра Но­вог Са­да за­вр­шен 45. Ин­тер­на­ци­о­нал­ни фе­сти­вал ал­тер­на­тив­ног и но­вог те­а­тра – Ин­фант, а на­гра­ду за нај­у­спе­шни­ји екс­пе­ри­мент, од­но­сно пред­ста­ву у це­ли­ни, по­не­ће у Ма­ђар­ску пле­са­чи­ца и ко­ре­о­граф Ри­та Го­би за про­је­кат „Во­ли­тант”. Ри­та Го­би – под­се­ти­мо, ро­ђе­на је у Но­вом Са­ду, али се шко­ло­ва­ла у Бу­дим­пе­шти и да­нас је пре­да­вач у умет­нич­кој шко­ли „Аг­неш Не­меш Нађ” – у овој се пред­ста­ви по­и­гра­ва де­ло­ви­ма свог те­ла и ис­пи­ту­је гра­ни­це те­ле­сно­сти.

Ла­у­ре­ат на­гра­де за нај­о­ри­ги­нал­ни­је ис­тра­жи­ва­ње јед­ног од сег­ме­на­та по­зо­ри­шног је­зи­ка 45. Ин­фан­та је пред­ста­ва „Де­вој­чи­ца са жи­ца­ма” Дра­ме Сло­вен­ског на­род­ног гле­да­ли­шча и ма­ке­дон­ског Му­винг мју­зик те­а­тра, док су на­гра­да за из­у­зет­ну екс­пре­сив­ност на гра­нич­ном под­руч­ју из­ме­ђу по­зо­ри­шта и оста­лих умет­но­сти, или ства­ра­ла­штва у нај­ши­рем сми­слу, до­би­ле две пред­ста­ве: „По­здра­ви га и по­љу­би ми га” по­зо­ри­шне тру­пе „Ар­то­пи­ја” из Ма­ке­до­ни­је, те „У из­град­њи” изра­ел­ског те­а­тра „Да­ваи”.

У кон­ку­рен­ци­ји 45. Ин­фан­та би­ло је 11 пред­ста­ва, а о на­гра­да­ма је од­лу­чи­вао жи­ри у са­ста­ву: Је­ле­на Ми­јо­вић, дра­ма­тур­шки­ња Ате­љеа 212, Иван Прав­дић, про­фе­сор Ака­де­ми­је умет­но­сти у Но­вом Са­ду, и Ве­сна Дра­гој­лов, ко­ја се ба­ви гра­нич­ним об­ли­ци­ма елек­трон­ске умет­но­сти. У част на­гра­ђе­них, По­ро­ди­ца би­стрих по­то­ка из­ве­ла је пред­ста­ву “Ин­ти­ма”.

М. С.

EUR/RSD 117.9384
Најновије вести