Језикоманија: Чист рокенрол

Упа­ли­те ТВ, укљу­чи­те ра­дио (што онај тран­зи­стор на про­зо­ру ку­хи­ње, што ра­дио у ауто­мо­би­лу) чу­је­те му­зи­ку.
Nataša Mirković / dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Да ли не­ко од вас (а да је ста­ри­ји од 25) по­зна­је на­зи­ве пра­ва­ца у му­зи­ци? Те­шко. Осим оних опи­сних... де­ра­ње, ур­ли­ка­ње, за­ви­ја­ње...

Не­мој­те ре­ћи да сам сен­ти­мен­тал­на или но­стал­гич­на - и да­на­шњи клин­ци слу­ша­ју Битлсе и Стон­се, Ел­ви­са и Џеј­мса Бра­у­на... Ро­кен­рол!

А ко­је је пра­ви­ло пи­са­ња апо­стро­фа ис­пред и иза сло­ва н (као скра­ће­ни­це за AND у пре­во­ду И) у ен­гле­ском је­зи­ку, у фра­за­ма као што су:

Из­вор­но би би­ло rock and roll, а скра­ће­но Rock ’n’ Roll. Има још  мно­штво при­ме­ра: drum 'n' bass, club 'n' bar, ca­fe 'n' bar...

У на­шем је­зи­ку тре­ба ко­ри­сти­ти реч ро­кен­рол (да би­сте из­бе­гли ла­ти­ни­цу, а и пи­са­ње апо­стро­фа!). Да­кле, за­кљу­чу­је­мо да тре­ба пи­са­ти дра­мен­бејс, кла­бен­бар, ка­фе­ен­бар, во­де­ћи се ро­кен­ро­лом...или јед­но­став­но про­на­ћи од­го­ва­ра­ју­ћу реч у срп­ском је­зи­ку!

Апо­строф се пи­ше сву­да где је из­о­ста­вље­но сло­во и он­да ка­да их има ви­ше из­о­ста­вље­них, нпр. ’оћу, ви’ш, два'ес'...

За­ни­мљи­во је да се АЈ­ДЕ, АЈД, ХАЈД, ХАЈД­МО, ХАЈ­ТЕ – пи­шу БЕЗ апо­стро­фа, али АЈ’ се ипак пи­ше с апо­стро­фом.

Бит­но је раз­ли­ко­ва­ти ре­чи с из­о­ста­вље­ним сло­вом од оних ко­је јед­но­став­но има­ју два об­ли­ка: с(а), (х)ај­де, (х)ало, нек(а) — све без апо­стро­фа. Ево још при­ме­ра: без апо­стро­фа се пи­шу и кр­њи об­ли­ци ин­фи­ни­ти­ва, по­пут чи­тат, пи­сат, ра­дит, доћ, наћ; као и об­ли­ци нит уме­сто ни­ти или међ уме­сто ме­ђу и об­ли­ци гла­гол­ског при­ло­га са­да­шњег тра­жећ (тра­же­ћи), зна­јућ (зна­ју­ћи)!

На­та­ша Мир­ко­вић

EUR/RSD 117.2760
Најновије вести