ЈЕЗИКОМАНИЈА Срећна Нова година!

Стиже нова година... 2021. надамо се и срећнија и здравија и берићетнија од претходних!
Nataša Mirković / dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Новине, часописи, билборди по граду препуни су лепих честитки и жеља за наредно лето.

Најчешћа је (и најобичнија) она - Срећна Нова година! Тако би требало писати и изговарати ту реченицу. Н се увек пише великим почетним словом!

Понеко говори и СРЕТНА НОВА ГОДИНА, али чешће је СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!

Празници су... Не функционише све као током целе године, па тако имамо: новогодишње радно време, новогодишња снижења, новогодишњи попуст...  придев „новогодишњи” пише се малим словом! Исто важи и за „новогодишње празнике” све малим словом – уколико тај придев није на почетку реченице!

Ко нам доноси поклоне? Наравно да Деда Мраз постоји! То је господиново име и тако га треба и писати – великим почетним словима!

А ако нема снега и Снешка Белића ужитак није потпун! Опет, то је име „човека од снега”. И тако га треба писати - великим почетним словима!

Одмах за Новом годином стижу и божићни празници, прослава Божића, а Божић Бата долази и доноси...

Па, срећна вам Нова година, ал' на тахићанском - Ia orana i te matahiti api!

Наташа Мирковић

 

 

 

 

Но­ви­не, ча­со­пи­си, бил­бор­ди по гра­ду пре­пу­ни су ле­пих че­стит­ки и же­ља за на­ред­но ле­то.

Нај­че­шћа је (и нај­о­бич­ни­ја) она - Срећ­на Но­ва го­ди­на! Та­ко би тре­ба­ло пи­са­ти и из­го­ва­ра­ти ту ре­че­ни­цу. Н се увек пи­ше ве­ли­ким по­чет­ним сло­вом!

Понеко говори и СРЕТ­НА НО­ВА ГО­ДИ­НА, али чешће је СРЕ­ЋНА НОВА ГОДИНА!

Пра­зни­ци су... Не функ­ци­о­ни­ше све као то­ком це­ле го­ди­не, па та­ко има­мо: но­во­го­ди­шње рад­но вре­ме, но­во­го­ди­шња сни­жења, но­во­го­ди­шњи по­пуст...  при­дев „но­во­го­ди­шњи” пи­ше се ма­лим сло­вом! Исто ва­жи и за „но­во­го­ди­шње пра­зни­ке” све ма­лим сло­вом – уко­ли­ко тај при­дев ни­је на по­чет­ку ре­че­ни­це!

Ко нам до­но­си по­кло­не? На­рав­но да Де­да Мраз по­сто­ји! То је го­спо­ди­но­во име и та­ко га тре­ба и пи­са­ти – ве­ли­ким по­чет­ним сло­ви­ма!

А ако не­ма сне­га и Сне­шка Бе­ли­ћа ужи­так ни­је пот­пун! Опет, то је име „чо­ве­ка од сне­га”. И та­ко га тре­ба пи­са­ти - ве­ли­ким по­чет­ним сло­ви­ма!

Од­мах за Но­вом го­ди­ном сти­жу и бо­жић­ни пра­зни­ци, про­сла­ва Бо­жи­ћа, а Бо­жић Ба­та до­ла­зи и до­но­си...

Па, срећ­на вам Но­ва го­ди­на, ал' на та­хи­ћан­ском - Ia ora­na i te ma­ta­hi­ti api!

Наташа Мирковић

EUR/RSD 117.5791
Најновије вести