Време хлад­но и претежно су­во

НО­ВИ САД: Хлад­ни­је, про­мен­љи­во облач­но и ве­ћи део да­на су­во с ма­ло сун­ча­них ин­тер­ва­ла. Уве­че је мо­гу­ћа сла­ба ки­ша. Ве­тар слаб се­вер­ни. При­ти­сак ма­ло из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 5, а мак­си­мал­на 12 сте­пе­ни.
jesen pixabay
Фото: pixabay.com

ВОЈ­ВО­ДИ­НА: Хлад­ни­је и про­мен­љи­во облач­но са сун­ча­ним пе­ри­о­ди­ма. Кра­јем да­на но­во на­о­бла­че­ње и мо­гу­ћа сла­ба ки­ша. Ко­ли­чи­на па­да­ви­на би­ће ма­ла. Ве­тар слаб до уме­рен се­вер­них пра­ва­ца. При­ти­сак из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 4, а мак­си­мал­на 12 сте­пе­ни.

СР­БИ­ЈА: Хлад­ни­је у свим кра­је­ви­ма и про­мен­љи­во облач­но с ре­ђом по­ја­вом сла­бе ки­ше, а на ви­шим пла­ни­на­ма из­над 1.600 мнв с ма­ло сне­га. На се­ве­ру су­во уз де­ли­мич­но раз­ве­дра­ва­ње пре под­не, а кра­јем да­на но­во на­о­бла­че­ње и мо­гу­ћа ки­ша. Ве­тар уме­рен се­вер­них пра­ва­ца. При­ти­сак из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 4, а мак­си­мал­на 17 сте­пе­ни.

НА­РЕД­НИХ ДА­НА: У че­твр­так још ма­ло хлад­ни­је и про­мен­љи­во облач­но уз сла­бу ки­шу по­вре­ме­но, а на се­ве­ру пре­ста­нак па­да­ви­на ују­тру и су­во то­ком да­на.

БИ­О­МЕ­ТЕ­О­РО­ЛО­ШКА ПРОГ­НО­ЗА: Ре­ла­тив­но не­по­вољ­не би­о­ме­те­о­ро­ло­шке при­ли­ке мо­гу ути­ца­ти на аст­ма­ти­ча­ре, це­ре­бро­ва­ску­лар­не и ср­ча­не бо­ле­сни­ке. Ме­те­о­ро­пат­ске ре­ак­ци­је су мо­гу­ће у ви­ду раз­дра­жљи­во­сти и сма­ње­ња рад­не спо­соб­но­сти. У са­о­бра­ћа­ју је нео­п­ход­на на­ро­чи­та па­жња.

EUR/RSD 117.5950
Најновије вести