Савети фармацеута о примени лекова током дојења, антибиотици само када су стварно потребни

Због стал­ног па­да сто­пе до­је­не де­це, про­мо­ци­ја и по­др­шка до­је­њу пред­ста­вља јав­но–здрав­стве­ни при­о­ри­тет у ве­ћи­ни раз­ви­је­них зе­ма­ља.
1
Фото: Приватна архива/ Јасна Анђелковић

Не­до­вољ­на ин­фор­ми­са­но­сти же­на о без­бед­ној при­ме­ни ле­ко­ва и до­да­та­ка ис­хра­ни то­ком пе­ри­о­да до­је­ња, за по­сле­ди­цу има да до­ла­зи до пре­ки­да до­је­ње то­ком акут­них ста­ња и хро­нич­них бо­ле­сти. Ка­да мај­ке мо­ра­ју да узи­ма­ју ле­ко­ве пре­ки­да­ју до­је­ње, јер бри­ну да ће ти­ме на­шко­ди­ти де­те­ту.

То­ком 2021. го­ди­не Ми­ни­стар­ство здра­вља об­ја­ви­ло је На­ци­о­нал­не смер­ни­це за при­ме­ну ле­ко­ва у пе­ри­о­ду до­је­ња, у ко­ји­ма су раз­ма­тра­не нај­че­шће ко­ри­шће­не те­ра­пиј­ске гру­пе ле­ко­ва чи­ја при­ме­на мо­же да се раз­ма­тра у пе­ри­о­ду до­је­ња.

Ја­сна Ан­ђел­ко­вић из Фар­ма­це­ут­ске ко­мо­ре Ср­би­је ка­же ка­ко се јед­на од нај­че­шћих фар­ма­ко­ло­шких ин­тер­вен­ци­ја код до­ји­ља од­но­си на упо­тре­бу ан­ти­би­о­ти­ка. Све је че­шћа от­пор­ност бак­те­ри­ја на ан­ти­би­о­ти­ке, па упо­тре­ба ових ле­ко­ва ан­ти­би­о­ти­ка код до­ји­ља мо­ра да бу­де оста­вље­на за ста­ња ко­ја то зах­те­ва­ју, као што су ин­фек­ци­је уха или си­ну­са, сто­ма­то­ло­шки за­хва­ти, ури­нар­не ин­фек­ци­је и ма­сти­тис.

- За раз­у­ме­ва­ње без­бед­не при­ме­не ан­ти­би­о­ти­ка у то­ку до­је­ња зна­чај­но је да се зна­ју ка­рак­те­ри­сти­ке и осо­би­не иза­бра­ног ле­ка. По­ред то­га, по­треб­но је да се раз­мо­тре и оста­ли зна­чај­ни фак­то­ри, по­пут уз­ра­ста до­је­ног де­те­та, за­пре­ми­не уне­тог мај­чи­ног мле­ка, вре­ме­на при­ме­не ле­ка у од­но­су на вре­ме по­до­ја и си­стем­ске рас­по­ло­жи­во­сти ле­ка код до­је­ног де­те­та – об­ја­шња­ва Ја­сна Ан­ђел­ко­вић.


По­моћ у апо­те­ци

Фар­ма­це­ут при­ли­ком иза­да­ва­ња ан­ти­би­о­ти­ка по­пу­ња­ва кон­тол­ну ли­сту за­јед­но са па­ци­јен­том и та­да га ин­фор­ми­ше о свим де­та­љи­ма ко­је мо­ра да зна при­ли­ком узи­ма­ња ле­ка. Па­ци­јен­ти до­би­ја­ју усме­ну и пи­са­ну ин­фор­ма­ци­ју о свим мо­гу­ћим не­жељ­ним ре­ак­ци­ја­ма ле­ка и ка­ко да их ми­ни­ми­зу­ју, да ли ан­ти­би­о­тик тре­ба да узи­ма­ју са хра­ном или одво­је­но од обро­ка, као и то да ли ан­ти­би­о­тик мо­ра да се узи­ма тач­но од­ре­ђен број да­на, у од­ре­ђе­но вре­ме и да ли сме да се оста­вља лек за “дру­ги пут”. По­ред то­га, па­ци­јен­ти ће до­би­ти са­вет да ли мо­же да се из­ла­же сун­цу то­ком ко­ри­шће­ња ан­ти­би­о­ти­ка, ко­је на­мир­ни­це не сме­ју да кон­зу­ми­ра­ју док су на те­ра­пи­ји, ка­ко да чу­ва­ју лек и да ли је по­треб­но да ко­ри­сте про­би­о­тик.


Пре­ма ње­ним ре­чи­ма, из­ло­же­ност ан­ти­би­о­ти­ци­ма пред­ста­вља ве­ћи ри­зик за пре­вре­ме­но ро­ђе­ну де­цу и но­во­ро­ђен­чад, за раз­ли­ку од ста­ри­јих бе­ба и де­це. За ве­ћи­ну ан­ти­би­о­ти­ка ко­ји се при­ме­њу­ју у кли­нич­кој прак­си, се сма­тра да су ком­па­ти­бил­ни са до­је­њем, иако по­сто­ји ри­зик од по­ја­ве ди­ја­ре­је и ре­ак­ци­ја пре­о­се­тљи­во­сти. Иако се те­тра­ци­кли­ни до­во­де у ве­зу са пре­бо­је­ним зу­би­ма и ин­хи­би­ци­јом ра­ста ко­сти­ју код де­це, при­ли­ком до­је­ња под­ле­жу ства­ра­њу хе­лат­них ком­плек­са са кал­ци­ју­мом из мај­чи­ног мле­ка, због че­га се не оче­ку­је ви­сок сте­пен ре­сорп­ци­је ле­ка код одој­че­та.

По­треб­но је да се обра­ти па­жња на при­ме­ну флу­о­ро­хи­но­лон­ских ан­ти­би­о­ти­ка, код ко­јих се по­дој пре­по­ру­чу­је на­кон че­ти­ри до шест са­ти од при­ме­не ле­ка. Сва­ки ан­ти­би­о­тик ко­ји је одо­брен за при­ме­ну у де­чи­јој по­пу­ла­ци­ји, мо­же да се пре­по­ру­чи и у пе­ри­о­ду до­је­ња, јер ће ни­во ле­ка ко­ји ће се на­ћи у си­стем­ској цир­ку­ла­ци­ји бе­бе би­ти ни­жи од мак­си­мал­но до­звољ­не до­зе.

- Кон­фликт­не ин­фор­ма­ци­је ко­је до­ла­зе ка­ко са дру­штве­них мре­жа, али и од са­ме на­уч­не за­јед­ни­це ве­за­не за упо­тре­бу ан­ти­би­о­ти­ка у овој по­пу­ла­ци­ји, ви­ше не­го икад ис­та­кли су зна­чај ко­ри­шће­ња зна­ња и ком­пе­тен­ци­ја нај­до­ступ­ни­јег здрав­стве­ног ре­сур­са, а то је фар­ма­це­ут. За­хва­љу­ју­ћи пи­лот про­јек­ту Фар­ма­це­ут­ске ко­мо­ре Ср­би­је у са­рад­њи са Ми­ни­стар­ством здра­вља, у апо­те­ка­ма ши­ром Ср­би­је пру­жа се стан­дар­ди­зо­ва­на фар­ма­це­ут­ска услу­га при­ли­ком из­да­ва­ња ан­ти­би­о­ти­ка, где са­вет­ни­ци у сва­ком тре­нут­ку свим за­ин­те­ре­со­ва­ним гра­ђа­ни­ма мо­гу да пру­же струч­не и ак­ту­ел­не ин­фор­ма­ци­је ве­за­не за упо­тре­бу ан­ти­би­о­ти­ка – ис­ти­че Ан­ђел­ко­вић.

Љ. Пе­тро­вић

EUR/RSD 117.3152
Најновије вести