У Војводини конкурс за 584 судије-поротника

НОВИ САД: Високи савет правосуђа Србије расписао је конкурс за именовање судија-поротника за 112 судова, за мандатни период од пет година.
sudnica, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

На територији Војводине конкурс је отворен за 584 судије-поротника, од чега највише ће их бити у Основном суду у Новом Саду – 100, док их се најмање бира за Основни суд у Шиду – шесторо.

Кандидати се могу пријавити за један или више судова, а осим радне биографије, достављају и доказе о стеченом образовању, да се против њих не води кривични поступак, као и уверење о држављанству.

Пријаве се достављају Високом савету судства у року од 15 дана.

Судска већа су мешовита јер поред професионалних судија, у пресуђивању учествују и судије-поротници – то су грађани који учествују у суђењима.

Иначе, именовање судија-поротника је увек за одређени суд.

Тако је у Војводини конкурс отворен за седам судија-поротника у Апелационом суду у Новом Саду, потом за 141 у вишим судовима, 386 основним и за 50 кандидата у Привредним судовима.

У Новом Саду, осима Апелационог суда, који прима седморо судија-поротника, у Вишем суду конкурс је отворен за њих 44, у Основном за 100 и Привредном за десет кандидата.

У Вишем суду у Зрењанину потребно је 20 судија-поротника, у Основном 40, а у Привредном суду осам.

Конкурс је отворен и за судије-поротнике у Панчеву, и то за 17 у Вишем, 35 у Основном и осам у Привредном суду.

Виши суд у Сомбору прима 20 кандидата, као и 32 у Основном и осам у Привредном суду.

Конкурс је расписан и Сремској Митровици, и то Виши суд има потребу за 18 судија-поротника, Основни за 17, а Привредни за њих осморо.

У Суботичком Вишем суду расписан је конкурс за 22 судије-поротника, у Основном 40, а Привредном суду осам.

Основни суд у Бачкој Паланци примиће 12 судија-поротника, у Бечеју 14, Врбасу 20, Вршцу 15, Кикинди 16, Руми 11, Сенти осам, Старој Пазови 20 и Шиду шест.

У Србији има око 3.000 судија-поротника. На ту дужност може бити именован пунолетни држављанин Републике Србије који је достојан функције судије. При именовању се води рачуна о полу, старости, занимању и друштвеном положају кандидата, о знању, стручности и склоности ка појединим врстама судских ствари. Судија-поротник именује се на пет година и може бити поново именован.

Судију-поротника именује Високи савет судства на предлог министра надлежног за правосуђе. Пре предлагања, министар прибавља мишљење суда за који се судија-поротник именује. За судију-поротника може бити именовано пунолетно лице које у тренутку именовања има мање од седамдесет година живота.

Специфичан је случај када се ради о саставу судских већа која поступају у породичним споровима. Тада поротници морају бити стручна лица који имају искуства у раду с децом и младима. У кривичним поступцима против малолетника судије-поротници се бирају из редова наставника, учитеља, васпитача и других стручних лица која имају искуства у раду с децом и младима.

Председник суда ће удаљити судију-поротника с функције ако је против њега покренут поступак за кривично дело због којег може бити разрешен или поступак за разрешење. 

Судија-поротник не може бити адвокат, нити сме пружати правне услуге и стручне савете уз накнаду. С функцијом судије-поротника неспојиве су и друге службе, послови и поступци који би били опречни достојанству и независности судије или штетни по углед суда.

Функција судије-поротника престаје у случају укидања суда у којем обавља функције, разрешења и истеком мандата.

Поступак у којем се утврђују разлози за престанак функције судије-поротника покреће председник суда, председник непосредно вишег суда, председник Врховног касационог суда и министар надлежан за правосуђе

Поступак води и одлуку доноси Високи савет судства.

Функција судије-поротника не престаје због навршења радног века.

Судија-поротник има право на накнаду трошкова насталих током вршења функције, накнаду за изгубљену зараду, награду. 

Евиденција о судијама-поротницима, као и евиденција потребних података за вођење личних листова судија-поротника налази се у судској управи.

Д. Николић

EUR/RSD 117.5872
Најновије вести